Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pīḷana:n.,pīḷā f.[cf.pīḷeti<pīḍ] 苦痛,悩害; 圧迫,逼悩.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pīḷana,【中】 Pīḷa,【陰】 壓抑,受傷,損害。(p228)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pīḷana,【中】pīḷa,【陰】壓抑,受傷,損害。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pīḷana:[nt.] oppression; injury; damage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pīḷana,(nt.) [fr.pīḍ,cp.pīḷā] oppression,injury,suffering (from dukkha) Vism.212=494; also in nakkhatta° harm to a constellation,i.e.occultation DhA.I,166 sq.(Page 462)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĪḶANA:[nt] pīlā [f] sự áp bức,sự đè nén,sự làm tổn thương,sự làm tai hại
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pīḷana:ပီဠန (န) (√ပီဠ္+ယ)
ညႇဥ္းဆဲျခင္း။ ႏွိပ္စက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,