Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāyeti:[pibati pā の caus.] 飲ませる,灌溉する.opt.pāyaye; aor.apāyesi; ger.pāyetvā; ppr.f.pāyantī,pāyamānā; caus.pāyāpeti 灌溉させる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāyeti,(pa + e),令人吮吸,令人喝。 【過】 pāyesi。 【過分】 pāyita。 【現分】 pāyenta,pāyamāna。 【獨】 pāyetvā。(p224)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāyeti,(pā(梵pā)喝+e,see pibati),1.給喝的,做飲料(to give to drink,to make drink)。2.灌溉(to irrigate)。【過】pāyesi,apāyesi。【過分】pāyita。【現分】pāyenta,pāyamāna。【獨】pāyetvā。Caus.II.pāyāpeti。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāyeti:[pā + e] makes suck or drink.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāyeti,[Caus.fr.,see pibati] 1.to give to drink,to make drink D.II,19; Sn.398 (Pot.pāyaye); Miln.43,229; DhA.I,87 (amataṁ); VvA.75 (yāguṁ); PvA.63; aor.apāyesi S.I,143; ger.pāyetvā J.I,202 (dibba-pānaṁ); II,115 (lohitaṁ); III,372 (phāṇīt’odakaṁ); IV,30 (pānakaṁ); VI,392 (suraṁ).-- 2.to irrigate J.I,215.-- ppr.f.pāyamānā a woman giving suck,a nursing woman D.I,166; M.I,77; A.I,295; II,206; III,227; Pug.55; DhA.I,49.-- Caus.II.pāyāpeti J.V,422.(Page 454)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pāyeti:see pivati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀYETI:(pā+e) cho uống,cho bú [aor] --pāyesi [pp] --pāyita [[prp]] --pāyenta,pāyamāna [abs] --pāyetvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāyeti:ပါေယတိ (ကာ) (√ပါ+ေဏ)
ေသာက္ေစ၏။
ထညံ ပါေယသိ၊ ႏို႔ရည္ကို စို႔ေစ၏။ ေကဒါေရ ပါေယတြာ၊ လယ္၌ ေရသြင္း၍။ ပါနီယံ ပါေယတြာ၊ ေရကို ေသာက္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,