Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāya:m.[<pa-ā-yā] 出発,発足.instr.pāyena adv.普通に,一般に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāya,【形】 (在【合】中) 充滿的。 pāyena,【副】 幾乎完全地,一般地,主要地,大部分,通常。(p223)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāya,(‹pa+ā+yā),【形】(在【合】中)開始(setting out,starting)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāya,(adj.) (in cpds.) abounding with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāya,[fr.pa+ā+] setting out,starting S.II,218 (nava° newly setting out); Instr.pāyena (adv.) for the most part,commonly,usually J.V,490; DA.I,275 (so read for pāṭhena).(Page 454)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀYA:[a] có nhiều,chứa nhiều --pāyena [ad] nhiều nhất,nhất là
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāya:ပါယ (ပ) (ပ√ဣ+အ)
ထြက္သြားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,