Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāvacana:n.[pa-vacana,BSk.pravacana] 語,教語,経典,仏の語.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāvacana,【中】 聖經。(p225)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāvacana,【中】聖經。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāvacana:[nt.] the Scriptures.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāvacana,(nt.) [pa+vacana,with lengthening of first a (see Geiger,P.Gr.§ 331)] a word,esp.the word of the Buddha D I,88; S.II,259; Th.1,587; 2,457.(Page 455)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀVACANA:[nt] kinh,thánh kinh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pāvacana:kinh điển
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāvacana:ပါဝစန (န) (ပါ√ဝစ္+ယု)
ျမတ္ေသာစကား။ ျပဓာန္းေသာစကား။ ျမတ္စြာဘုရားစကားေတာ္။ ပိဋကတ္သံုးပံုဟူေသာ စကားေတာ္။ သာသနာေတာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,