Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāvāra:m.[<pa-vṛ] 外衣;マンゴー樹 = pāvāraka.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāvāra,【陽】 鬥蓬,覆蓋物。 ~rika,【形】 鬥蓬商人。(p225)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāvāra,【陽】鬥蓬(cloak披風),覆蓋物。pāvārika,【形】鬥蓬商人。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāvāra,(m.) a cloak; mantle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāvāra,[fr.pa+vṛ] 1.a cloak,mantle Vin.I,281; J.V,409 (expld as pavara-dibba-vattha!).- 2.the mango tree KhA 58 (°puppha; Vism.258 at id.p.has pāvāraka°).(Page 456)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀVĀRA:[m] áo choàng,áo măng tô --rika người bán áo choàng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pāvāra:khăn choàng,có thể bằng sợi bông vải (cotton),len (wool) hay lụa (silk) tỳ khưu được phép dùng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāvāra:ပါဝါရ (ပ) (ပါ√ဝရ္+ဏ)
စုလ်ား။ အခင္းအ႐ံု။ အေပၚ႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,