Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pātheyya:pātheyyaka n.[<patha] 路用之資,路銀,行路的糧食.
パーリ語辞典 水野弘元著
pātheyya:pātheyyaka n.[<patha] 路用の資,路銀,行路の糧食.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pātheyya,【中】 旅程的預備。(p222)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pātheyya,【中】旅程的預備。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pātheyya:[nt.] provision for a journey.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pātheyya,(nt.) [grd.form.fr.patha] “what is necessary for the road,” provisions for a journey,viaticum Vin.I,244; S.I,44; Dh.235,237; J.V,46,241; DA.I,288; DhA.I,180; III,335; PvA.5,154.(Page 452)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀTHEYYA:[nt] vật thực đi đường
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pātheyya:thức ăn hay một ít tiền nong (hirañña) mang theo trong những chuyến đi xa tỳ khưu được phép chuẩn bị vài món như vậy trước khi đi qua những vùng hẻo lánh trường hợp có đệ tử (kappiyakāraka) là cư sĩ đi chung thì vẫn là tốt nhất theo mahāvagga
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pātheyya:ပါေထယ် (န) (ပထ+ဏ်)
ရိကၡာ။ ရိကၡာထုပ္။ လမ္းစာရိကၡာ။ ခရီးလမ္းစာ။
ပါေထယ်ံ သေဇၨတြာ၊ ရိကၡာကို စီရင္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,