Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pātī:pāti f.[cf.Sk.pātrī] = patta 鉢,茶碗.
パーリ語辞典 水野弘元著
pātī:pāti f.[cf.Sk.pātrī] = patta 鉢,茶碗.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pātī,【形】 (在【合】中) 丟者,射擊者。(p222)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pātī,【形】(在【合】中) 丟者,射擊者。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pātī,& Pāti (f.) [the femin.of patta,which is Vedic pātra (nt.); to this the f.Ved.pātrī] a bowl,vessel,dish Vin.I,157 (avakkāra°),352 (id.); II,216 (id.); M.I,25 (kaṁsa°),207; S.II,233; A.IV,393 (suvaṇṇa°,rūpiya°,kaṁsa°); J.I,347,501; II,90; V,377 (suvaṇṇa°) VI,510 (kañcana°); VvA.65; PvA.274.(Page 452)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pātī:A vessel,bowl,dish
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀTĪ:[a] người liệng hay bắn ra
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pātī:ပါတီ (တိ) (√ပတ္+ဏီ)
က်ေစႏိုင္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pātī:ပါတီ (ဣ) (√ပါ+ႀတီ)
ခြက္။
ဒူေရပါတီ၊ ေဝးစြာ ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ေဝးေသာအရပ္၌ က်ေစႏိုင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,