Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāsaka:① m:[<pāsa ①,BSk.〃] 鉤,かぎ.-phalaka 鉤板.② m.[<pāsa ②] 骰子,さいころ.③ m.楣,まぐさ,横木.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāsaka,【陽】 骰子,投。(p225)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāsaka,【陽】骰子,投。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāsaka:[nt.] a sling; a snare; a button hole.(m.) a die; a throw.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāsaka,3 lintel Vin.II,120=148 (see Vin.Texts III,144).(Page 456)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāsaka,2 [fr.pāsa2] a throw,a die J.VI,281.(Page 456)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāsaka,1 [fr.pāsa1] a bow,for the dress Vin.II,136; for the hair Th.2,411 (if Morris,J.P.T.S.1893,45,46,is right to be corr.fr.pasāda).(Page 456)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀSAKA:[m] hột lúc lắc,sự ném,gieo xuống
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pāsaka:khâu gài nút ở góc y nội hay chéo y vai trái giúp giữ y không bị tuột sút y may tại việt nam không có loại nút gài (gaṇṭhika) này nút gài phải cách góc vuông của y từ bốn đến tám ngón tay
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāsaka:ပါသ-က (ပ)
ကမၸတ္ကြင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāsaka:ပါသက (ပ)
ပစ္ျခင္း။ အံစာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,