Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāsādika:a.[pasāda-ika] 浄心の,浄信の,清浄の,喜心の,端正の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāsādika,【形】 令人喜愛的,可愛的,親切的。(p225)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāsādika,(fr.pasāda),【形】1.令人喜愛的,可愛的,親切的,端正的(pleasing,pleasant,lovely,amiable)。2.舒適的(comfortable)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāsādika:[adj.] pleasing; lovely; amiable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāsādika,(adj.) [fr.pasāda] 1.pleasing,pleasant,lovely,amiable Vin.IV,18; D.III,141; S.I,95; II,279; A.II,104 sq.,203; III,255 sq.; DhA.I,119; ThA.266,281; DA.I,141,281; VvA.6; PvA.46,186,187,261.--samanta° lovely throughout A.I,24; V,11.-- 2.comfortable Vism.105.(Page 456)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀSĀDIKA:[a] vừa lòng,đáng yêu,đáng thương mến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pāsādika:thanh tú,lịch sự,dễ thương
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāsādika:ပါသာဒိက (ပသာဒ+ဏိက)
ၾကည္လင္ဖြယ္ရွိေသာ။ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေသာ။ ၾကည္လင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,