Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāsāṇa:m.[Sk.pāṣāṇa] 岩,石.-guḷa 石球.-nimitta 石相.-lekhūpamā 岩に刻む喻.-sakkhara 石と礫,小石.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāsāṇa,【陽】 石頭,巖石。 ~guḷa。 【陽】 石球。 ~cetiya,【中】 石塔(以石頭制成的聖地)。 ~pitthi,【陰】 巖石的表面。 ~phalaka,【陽】石板。 ~lekhā,【陰】 石碑文。(p225)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāsāṇa,【陽】石頭,巖石,巖。pāsāṇaguḷa。【陽】石球。pāsāṇacetiya,【中】石塔 (以石頭制成的聖地)。pāsāṇapitthi,【陰】巖石的表面。pāsāṇaphalaka,【陽】石板。pāsāṇalekhā,【陰】石碑文。pāsāṇacchatta,石傘。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāsāṇa:[m.] a stone; rock.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāsāṇa,[Epic Sk.pāṣāṇa] a rock,stone A.I,283; Sn.447; J.I,109,199; V,295; Vism.28,182,183; VbhA.64 (its size as cpd with pabbata); DhA.III,151; DhsA.389; VvA.157; Sdhp.328. --guḷa a ball of (soft) stone,used for washing (pumice stone?) A.II,200 (sāla-laṭṭhiṁ ...taccheyya ...likheyya ...pāsāṇaguḷena dhopeyya ...nadiṁ patāreyya),cp.M.I,233; and Vism.28 “bhājane ṭhapitaṁ guḷapiṇḍaṁ viya pāsāṇaṁ.” --cetiya a stone Caitya DhA.III,253.--tala a natural plateau J.I,207.--piṭṭhe at the back of a rock Vism.116.--pokkharaṇī a natural tank Vism.119.--phalaka a slab of stone J.IV,328.--macchaka a kind of fish (stone-fish) J.IV,70; VI,450.--lekha writing on a stone Pug.32.--sakkharā a little stone,fragment of rock S.II,137; A.IV,237.--sevāla stone Vallisneria J.V,462.--vassa rain of stones SnA 224.(Page 456)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀSĀṆA:[m] đá,tảng đá --guḷa [m] viên đá tròn --cetiya [nt] tháp làm bằng đá --piṭṭfi [f] mặt bằng của một tảng đá --phalaka [m] một tấm đá --lekhā [f] chữ khắc trên đá
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāsāṇa:ပါသာဏ (ပ)
ေက်ာက္။ ေက်ာက္တံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,