Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pārupati:[= pāpurati,pa-vṛ] 着る,着衣す,被う.pp.pāruta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pārupati,(pa + ā + rup + a),裹在,戴面紗,穿上袈裟。 【過】 pārupi。 【獨】~pitvā。 【現分】 ~panta。pārupana,【中】 寬大外衣,袈裟。(p224)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pārupati,(pa+ā+rup+a),裹住,戴面紗,穿上。【過】pārupi。【獨】pārupitvā。【現分】pārupanta。pārupana,【中】寬大外衣,袈裟。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pārupati:[pa + ā + rup + a] wraps in; veils to put on a robe.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pārupati,[metathesis fr.pāpurati=Sk.prāvṛṇoti,pra+ vṛ; see also pāpurati etc.] to cover,dress,hide,veil D.I,246; Vin.IV,283; M.III,94; S.II,281; J.II,24,109; Pv.II,112 (=nivāseti PvA.147); Mhvs 22,67; Vism.18; DhA.III,325; VvA.44,127; PvA.73,74,77.-- pp.pāruta (q.v.).(Page 455)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pārupati:To dress,put on an outer garment
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀRUPATI:(pa+ā+rup+a) gói vào,che đậy,mặc áo lên [aor] pārupi [abs] --pitvā [prp] --panta
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pārupati:ပါ႐ုပတိ (ပါ√ဝရ္)
ဝတ္႐ံု၏။ ျခံဳ႐ံု၏။ သိုင္းျခံဳ၏။
သီသံ ပါ႐ုပိတြာ၊ ဦးေခါင္းကို ျခံဳ၍။ သုဂတမဟာစီဝရံ ပါ႐ုပိတြာ၊ ဘုရားသကၤန္းေတာ္ႀကီးကို ဝတ္႐ံု၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,