Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pārisajja:m.[parisā-ya.cf.Sk.pāriṣadya,pārṣadya] 侍臣,廷臣,会衆,衆.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pārisajja,【形】 屬於集會的,會議的成員。(p224)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pārisajja,【形】集會的,會議的成員。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pārisajja:[adj.] belonging to an assembly; member of a council.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀRISAJJA:[a] thuộc vềsự hội họp,nhân viên trong một hội đồng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pārisajja:ပါရိသဇၨ (တိ) (ပရိ√သဒ္+ဏ်)
ပရိသတ္၌ျဖစ္ေသာ။ အလုပ္အေကၽြးျဖစ္ေသာ။ အမႈႀကီးငယ္ကို စီရင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,