Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāripūrī:f.[<pari-pūr BSk.pāripūrī,pāripūri] 完全,円満.-mada 円満憍.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāripūrī,(abstr.fr.pari+pūr充滿,cp.BSk.pāripūri),【陰】充滿,實踐,完成(fulfilment,completion,consummation)。。【單.具﹑離﹑與﹑屬﹑處】paripūriyā。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāripūrī,(f.) [abstr.fr.pari+pūr,cp.BSk.pāripūri AvŚ II.107] fulfilment,completion,consummation S.I,139; A.V,114 sq.; Sn.1016; J.VI,298; Nd2 137 (pada°); SnA 28 (id.); Pug.53; Dhs.1367; DhA.I,36; PvA.132,133; VbhA.468 (°mada conceit of perfection).(Page 454)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pāripūrī:Accomplishment,fulfilment,perfection
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāripūrī:ပါရိပူရီ (ဣ) (ပရိပူရ+ဏီ)
ထက္ဝန္းက်င္မွျပည့္ျခင္း။ ျပည့္စံုျခင္း။ အဂၤါႀကီးငယ္၏ျပည့္စံုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,