Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāpeti:① [pāpa の denom.] 悪をなす,悪行す.pp.pāpita.② [pāpuṇāti の caus.] 得させる,達せしむ.imper.pāpaya,pāpayassu; fut.pāpessati,pāpayissati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāpeti,(pa + ap + e),使到…去,使到達,使達到。 【過】 pāpesi。 【過分】pāpita。 【現分】 ~penta。 【獨】 ~petvā。(p223)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāpeti,2(pa+ap+e)( pāpuṇāti的【使】),使到…去,使到達,使達到(to make attain,to let go to,to cause to reach,to bring to)。【過】pāpesi。【過分】pāpita。【現分】pāpenta。【獨】pāpetvā。imper.pāpaya,and pāpayassu J IV.20.fut.pāpessati and pāpayissati.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāpeti,1(DeNom.fr.pāpa)使壞(to make bad)。【過分】pāpita。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāpeti:[pa + ap + e] lets to go; causes to reach or attain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāpeti,2 [Caus.of pāpuṇāti] to make attain,to let go to,to cause to reach,to bring to J.IV,494; V,205,260; DA.I,136.imper.pāpaya S.I,217,and pāpayassu J.IV,20.fut.pāpessati J.I,260 and pāpayissati J.V,8.(Page 453)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāpeti,1 [denom.fr.pāpa] to make bad,bring into disgrace Vin.IV,5.-- pp.pāpita.(Page 453)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀPETI:(pa+ap+e) để cho đi,làm cho đến nơi,cho giác ngộ [aor] --pāpesi [pp] --pāpita [prp] --penta [abs] --petvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāpeti:ပါေပတိ (ပ√အာပ္+ေဏ)
ေရာက္ေစ၏။ ပို႔၏။ ပို႔ေဆာင္၏။
ဇီဝိတကၡယံ ပါေပသိ၊ အသက္ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ဗဟူမိေဂ ဝိနာသံ ပါေပႏၲိ၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ သမင္တို႔ကို ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,