Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāpasamācāra,【陽】惡行。Pārā.III,185.︰Pāpasamācāroti mālāvacchaṁ ropetipi ropāpetipi,siñcatipi siñcāpetipi,ocinātipi ocināpetipi,ganthetipi ganthāpetipi.(種植也令種植花圃,澆水也令澆,采集也令采集,編織也令編織者。)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pāpasamācāra:sở hành bất xứng trong sa môn hạnh,chẳng hạn việc lập vườn trồng hoa để thu hút cư sĩ trường hợp nặng nhất (được tăng chúng ngăn cản ba lần vẫn không nghe),phạm tội tăng tàn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāpasamācāra:ပါပ-သမာစာရ (တိ)
ယုတ္မာေသာ အက်င့္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,