Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāpa:a.n.[〃] 悪き,悪,悪人.-ācāra 悪行.-iccha 悪欲の.-icchatā,-icchā 悪欲.-kamma 悪業.-kammanta,-kammin 悪業者.-kara,-karin 作悪者.-tara より悪き.-tama 最悪の,極悪の.-diṭṭhi 悪見.-dhamma 悪法,悪法者.-makkhin 偽善の悪人.-mitta 悪友.-mittatā 悪友性.-rogin 悪疾者.-sakhi 悪友.-sañkappa 悪思惟.-sadda 悪声.-samācāra 悪行者.-siloka 悪名.-sīla 悪戒の,悪き性質の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāpa,【中】 惡,孽,邪惡,錯誤的行動。 【形】 壞的,有罪的,缺德的。~kamma,【中】 惡業,罪行,邪惡的行動。 ~kammanta,~kammī,【形】作惡者,壞人。 ~kara,~kārī,【形】 有罪的,壞的。 ~karaṇa,【中】 做惡,幹壞事。 ~dhamma,【形】 惡法。 ~mitta,【陽】 壞朋友。 【形】有損友的。 ~mittatā,【陰】 結交歹徒。 ~saṅkappa,【陽】 邪思維(邪惡想法)。 ~supina,【中】 惡夢。(p223)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāpa,【中】惡,孽,邪惡,錯誤的行動。【形】壞的,有罪的,缺德的。pāpakāpagata,【形】已離去惡業。pāpakamma,【中】惡業,罪行,邪惡的行動。pāpakammanta,pāpakammī,【形】作惡者,壞人。pāpakara,pāpakārī,【形】有罪的,壞的。pāpakaraṇa,【中】做惡,幹壞事。pāpadhamma,【形】惡法。pāpamitta,【陽】壞朋友。【形】有損友的。pāpamittatā,【陰】結交歹徒。pāpasaṅkappa,【陽】邪思維(邪惡想法)。pāpasamācāra,【陽】惡行。pāpasupina,【中】惡夢。pāpatara,【形】較惡的。pāpatama,【形】最惡的。pāpiṭṭha,【形】最惡的。pāpiṭṭhatara,【形】比最惡還惡的。pāpiṭṭhatama,【形】最最惡的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
pāpa: 惡
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāpa,(adj.nt.) [Vedic pāpa,cp.Lat.patior≈E.passion etc.; Gr.phμa suffering,evil; talai/pwros suffering evil] 1.(adj.) evil,bad,wicked,sinful A.II,222 sq.(and compar.pāpatara); Sn.57; Dh.119 (opp.bhadra).Other compar-superl.forms are pāpiṭṭha S.V,96; pāpiṭṭhatara Vin.II,5; pāpiyyasika D.III,254.See pāpiya.-- 2.unfertile (of soil) S.IV,315.-- 3.(nt.) evil,wrong doing,sin Sn.23,662; Dh.117 (opp.puñña) 183; Pv.I,66; 112; IV,150; DhA.II,11.-- pp.pāpāni Sn.399,452,674; Dh.119,265. --iccha having bad wishes or intentions Vin.I,97; D.III,246; S.I,50; II,156; A.III,119,191,219 sq.; IV,1,22,155; V,123 sq.; Sn.133,280; It.85; Nd2 342; Vism.24 (def.); VbhA.476; --icchatā evil intention A.IV,160,165; DhA.II,77.--kamma evil doing,wickedness,sin,crime D.III,182; It.86; Sn.407; Dh.127; Vism.502; VbhA.440 sq.; PvA.11,25,32,51,84.--kammanta evil-doer,villain S.I,97.--kammin id.M.I,39 Dh.126.--kara id.Sn.674.--karin id.Dh.15,17.--dassana sinful view Pv IV.355.--dhamma wickedness,evil habit Dh.248,307; Pug.37; DhA.III,4; PvA.98; as adj.at PvA.58.--dhammin one of evil character or habits Pv.I,117.--parikkhaya decay or destruction of demerit (opp.puñña°) Pv.II,615.--mitta an evil associate,a bad companion (opp.kalyāṇa°) M.I,43,470; D.III,182.--mittatā bad company,association with wicked people A.I,13 sq.,83; IV,160,165; D.III,212; Dhs.13,27; Vbh.359,369,371.--saṅkappa evil thought Sn.280.--sīla bad morals Sn.246.--supina an evil dream (opp.bhaddaka) Vism.312; DhA.III,4.(Page 453)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀPA:[nt] tội lỗi,ác xấu,hành ác [adj] xấu xa,tội lỗi,ác độc --kamma [nt] nghiệp ác --kammanta,--kammī [a] người ác,xấu xa --kana,karī [a] hành ác,độc ác --karaṇa [nt] sự hành ác,làm tội lỗi --dhamma [a] tánh tình độc ác --mitta [m] bạn ác [adj] thân cận kẻ ác --mittapā [f] sự cộng tác với kẻ ác --saṅkappa [m] tư tưởng ác xấu --supina [nt] nằm mộng ác (ghê)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pāpa:ác nhơn người ác xấu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāpa:ပါပ (န)
မေကာင္းမႈ။ ယုတ္မာေသာ အက်င့္။ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္ကံ။ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းက်ိဳး။ ယုတ္မာေသာ အမူအရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāpa:ပါပ (ပ)
မေကာင္းမႈကို ျပဳသူ။ သူယုတ္မာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāpa:ပါပ (တိ)
ယုတ္ေသာ။ မေကာင္းေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,