Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pānīya:pāniya a.n.[〃 pā の grd.] 飲まるベ きもの,水,飲水,飲物.-ghata 水甕,水がめ.-ṭhālika,-bhājana 飲器,コップ.-maṇḍapa 水の補給所.-sālā 水屋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pānīya,【中】 水,飲料(如茶、酒、牛奶、汽水、低度汽水等)。 ~ghaṭa,【陽】 水壺。 ~cāṭi,【陰】 飲料容器。 ~thālikā,【陰】 杯子。 ~bhājana,【中】 飲料容器。 ~mālaka,【中】 ~sālā,【陰】 放置飲用水的廳堂。(p223)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pānīya,【中】水,飲料(如茶、酒、牛奶、汽水等)。pānīyaghaṭa,【陽】水壺。pānīyacāṭi,【陰】飲料容器。pānīyathālikā,【陰】杯子。pānīyabhājana,【中】飲料容器。pānīyamālaka,【中】pānīyasālā,【陰】放置飲用水的廳堂。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pānīya:[nt.] water; a drink; beverage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pānīya,(adj.nt.) [Vedic pānīya,fr.pāna] 1.drinkable S.II,111.-- 2.drink,be erage,usually water for drinking Vin.II,207; IV,263; J.I,198,450; III,491; V,106,382; Pv.I,107; II,119,710; PvA.4,5.A reduced form pāniya (cp.Geiger,P.Gr.§ 23) is also found,e.g.Vin.II,153; D.I,148; Pv.II,102. --ghata a pot for drinking water Vin.II,216; J.VI,76,85.--cāṭika drinking vessel DhA.IV,129.--cāṭī id.J.I,302.--ṭhālika drinking cup Vin.II,214; IV,263.--bhājana id.Vin.II,153.--maṇḍapa water reservoir (BSk.id.e.g.AvŚ II.86) Vin.II,153.--māḷaka (?) J.VI,85 (Hardy:Flacourtia cataphracta).--sālā a hall where drinking water is given Vin.II,153; PvA.102; cp.papā.(Page 453)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀNĪYA:[nt] nước,thức uống,đồ uống --ghata [m] bình nước --cāṭi [f] lọ,thùng nước uống --thālikā [f] ly,tách uống nước --bhājana [nt] chậu nước --mālaka [nt] sālā [f] phòng nhà chứa nước uống
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pānīya:ပါနီယ (န) (√ပါ+အနီယ)
ေသာက္ေရ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,