Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāli:pāḷi f.[cf.Sk.pālī] 線; 三蔵聖典,巴利.-dhamma パーり正法.-bandha (-baddha) 線に結ばれた.-bhāsā パーり語.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāli,paḷi,【陰】 線,範圍,佛教經典,巴利語。(p224)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāli,Pāḷi,【陰】線,行,範圍,本文,佛教經典,巴利語(是一種古代印度俗語,是屬於印歐語系、印度-伊朗語族、印度-雅利安語支的一種中古印度-雅利安語,與梵文十分相近。上座部所有的三藏經典都是以巴利文記載)。摩竭陀王朝時代(西元前390~西元182年),以巴利語為主,但大眾系與南方的分別說系使用阿布蘭迦語(印度俗語)。案達羅王朝(西元前29~西元233年)時代的空相應大乘經出於大眾系的『雜藏』,所以也使用阿布蘭迦語;西北方的說一切有系,使用雅語(梵語)。笈多王朝(西元320~540年)前後,真常唯心與秘密經軌,後代論師的作品,才多使用梵語。
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Pāli:〔巴利,〕和註、疏相對的三藏聖典;或者指記載三藏聖典的語言。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Pāli:(巴利)三藏聖典;巴利(語);線
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāli:[f.] a line; range; the canon of the Buddhist writings or the language in which it is written.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāli,(Pāḷi) (f.) [cp.Sk.pālī a causeway,bridge Halāyudha III,54] 1.a line,row Dāvs III,61; IV,3; Vism.242 (dvattiṁs’ākāra°),251 (danta°); SnA 87.-- 2.a line,norm,thus the canon of Buddhist writings; the text of the Pāli Canon,i.e.the original text (opp.to the Commentary; thus “pāliyaṁ” is opposed to “aṭṭhakathāyaṁ” at Vism.107,450,etc).It is the literary language of the early Buddhists,closely related to Māgadhī.See Grierson,The Home of Lit.Pāli (Bhandarkar Commemoration vol.p.117 sq.),and literature given by Winternitz,Gesch.d.Ind.Litt.,II.10; III,606,635.The word is only found in Commentaries,not in the Piṭaka.See also Hardy,Introd.to Nett,p.xi.-- J.IV,447 (°nayena accord.to the Pāli Text); Vism.376 (°nay’anusārena id.),394,401,565 (°anusārato accord.to the text of the Canon); 607,630,660 sq.,693,712; KhA 41; SnA 333,424,519,604; DhsA.157,168; DhA.IV,93; VvA.117,203 (pālito+aṭṭhuppattito); PvA.83,87,92,287; and freq.elsewhere. --vaṇṇanā is explanation of the text (as regards meaning of words),purely textual criticism,as opposed to vinicchaya-kathā analysis,exegesis,interpretation of sense Vbh.291; Vism.240 (contrasted to bhāvanāniddesa).(Page 455)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pāli:A line,row,range; a ridge,bank,causeway; a sacred text; a passage in a text
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pāli:chữ pa?li,chữ phạn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāli:ပါလိ (ဣ) (√ပါလ္+ဣ)
အစဥ္။ အစီအစဥ္။ ကန္သင္း။ ကန္ေပါင္။ ေခါင္းသန္း။ပါဠိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,