Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāla:pālaka m.[cf.pāleti<pā] 守護者,護者,番人.pāla-devatā 守護神.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāla,pālaka,pāletu,【陽】 守衛,監護人,保護者。(p224)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāla,pālaka,pāletu,【陽】守衛,監護人,保護者。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāla,(m.) a guard; keeper; protector.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāla,(-°) [fr.pā,see pāleti] a guard,keeper,guardian,protector S.I,185 (vihāra°); J.V,222 (dhamma°); VvA.288 (ārāma°); Sdhp.285.See also go°,loka°.(Page 455)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Pāla:See Cullapāla,Mahāpāla,and Cakkhupāla.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀLA:=PĀLAKA,PĀLETU [3] người hộ vệ,người gìn giữ,người bảo hộ
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
pāla:ပါလ
စု = ရကၡေဏ-ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌။ ပါေလတိ၊ ပါလယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāla:ပါလ (ပ) (√ပါလ္+အ)
အေစာင့္အေရွာက္။ ကာကြယ္ေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,