Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāhuṇa,【陽】 客人。 【中】 招待客人的餐,禮物。 ~ṇeyya,【形】 值得款待的。(p225)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāhuṇa,【陽】客人。【中】招待客人的餐,禮物。pāhuṇeyya,【形】值得款待的(cf.āhuvanīya可奉獻的;值得先供或最先奉獻)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāhuṇa:[m.] a guest.(nt.) meal for a guest; a present.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀHUṆA:[m] người khách [nt] bữa tiệc đãi khách,vật biếu tặng --ṇeyya [a] bậc đáng thọ lãnh bốn món vật dụng như người khách quí
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāhuṇa:ပါဟုဏ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,