Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pāguññatā:f.[paguṇa-tā] 練達性,熟練.
パーリ語辞典 水野弘元著
pāguññatā:f.[paguṇa-tā] 練達性,熟練.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāguññatā,【陰】 經歷,聰明。(p221)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāguññatā,【陰】練達。Abhidhammatthavibhāvinīṭīkā(CS:p.110):Tā kāya-citta-akammañña-bhāva-vūpasamalakkhaṇā.Paguṇassa bhāvo pāguññaṁ,tadeva pāguññatā,kāyassa pāguññatā kāyapāguññatā.( 它平息心所不適應的狀態的相,練達狀態的練達,它正是練達性,心所的練達性,為心所練達性。)。Dhs.#48.:Katamā tasmiṁ samaye kāyapāguññatā hoti? Yā tasmiṁ samaye vedanākkhandhassa saññākkhandhassa saṅkhārakkhandhassa 1paguṇatā 2paguṇattaṁ 3paguṇabhāvo--ayaṁ tasmiṁ samaye kāyapāguññatā hoti.(在此時什麼是‘心所練達性’?此時是凡是受蘊、想蘊、行蘊的1練達性、2練達、3練達的態,即此時是‘心所練達性’)。Dhs.#49.:Katamā tasmiṁ samaye cittapāguññatā hoti? Yā tasmiṁ samaye viññāṇakkhandhassa 1paguṇatā 2paguṇattaṁ 3paguṇabhāvo--ayaṁ tasmiṁ samaye cittapāguññatā hoti.(在時什麼是‘心練達性’?此時是凡是識蘊的1練達性、2練達、3練達的態,即此時是心練達性。)
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
pāguññatā:s.lahutā
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
pāguññatā:'proficiency',namely,of mental concomitants (kāya-pāguññatā),and of consciousness (citta-pāguññatā),are 2 mental phenomena associated with all wholesome consciousness.Cf.Tab.II.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāguññatā:[f.] experience; cleverness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāguññatā,(f.) [abstr.of pāguñña,which is der.fr.paguna] being familiar with,experience Dhs.48,49; Vism.463 sq.,466.(Page 449)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀGUÑÑATĀ:[f] kinh nghiệm,sự thông thạo
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāguññatā:ပါဂုညတာ (ဣ) (ပဂုဏ+ဏ်+တာ)
ေလ့လာသည္၏ အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,