Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pāgabbhiya:n.[pagabbha-ya] 傲慢.
パーリ語辞典 水野弘元著
pāgabbhiya:n.[pagabbha-ya] 傲慢.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāgabbhiya,【中】 大膽,輕率,鹵莽。(p221)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāgabbhiya,【中】大膽,輕率,鹵莽。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāgabbhiya:[nt.] boldness; impudence; forwardness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāgabbhiya,(nt.) [fr.pagabbha] boldness,impudence,forwardness Sn.930; Nd1 228 sq.(3 kinds,viz.kāyika,vācasika,cetasika),390 sq.; J.II,32; V,449 (pagabbhiya); SnA 165; KhA 242; DhA.III,354 (pa°); VvA.121.(Page 449)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀGABBHIYA:[nt] sự dạn dĩ,sự vô liêm sĩ,sự vô lễ,xấc xược
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāgabbhiya:ပါဂဗ႓ိယ (န) (ပဂဗ႓+ဏ်)
ရဲတင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,