Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pāda:m.[〃] 足; 山麓,山腳; 貨幣的單位 [= 1/4 kahāpaṇa,= 5 māsaka].-aṅguṭṭha,-aṅguli 足指,足的拇指.-aṭṭhika 足的骨.-abbhañjana 足油.-ūdara 以腹作足之物,蛇.-ūpaga 足飾.-odaka 洗足的水.-kathalika 足布,洗足板.-kukkucca 因為(由於)足的不行儀(惡作).-khīla 足繭.-ghaṃsaniya 足磨(擦腳,rubbing the feet dry).-cetiya 足跡塔.-cchinna 已被斷足的.-tala 腳掌.-pa 以足(根)喝飲之物,樹木.-pīṭha 足臺.-puñchanī 拭足(擦腳)布.-maṇḍapa 足跡堂.-lola 遊蕩閒逛的(loafing about),貪欲的.-sadda 足音,腳步聲.
パーリ語辞典 水野弘元著
pāda:m.[〃] 足;麓,ふもと; 貨弊の単位 [1/4 カハーパナ,5 マーサカ] -aṅguṭṭha,-aṅguli 足指,足の拇指.-aṭṭhika 足の骨.-abbhañjana 足油.-ūdara 腹を足とするもの,蛇.-ūpaga 足飾.-odaka 洗足の水.-kathalika 足布,洗足板.-kukkucca 足での不行儀.-khīla 足だこ.-ghaṃsaniya 足磨き.-cetiya 足跡塔.-cchinna 足を断たれた.-tala 足うら.-pa 足(根)で飲むもの,木,樹.-pīṭha 足台.-puñchanī 足拭き.-maṇḍapa 足跡堂.-lola うろつき,貪欲なる.-sadda あしおと.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāda,【陽、中】 腳,腿,基礎,四分之一,第四個詩節。 ~ka,【形】 有腳的,有基礎的。【中】 基礎。 ~kajjhāna,【中】 以禪定形成基礎。~kaṭhalikā,【陰】 洗腳時站上的木塊。 ~ṅguṭṭha,【中】 拇趾。 ~ṅguli,【陰】 腳趾。 ~ṭṭhika,【中】 腿的骨頭。 ~tala,【中】 腳掌。 ~paricārikā,【陰】 妻子。 ~pīṭha,【中】 腳凳。 ~puñchana,【中】 擦拭腳的地毯。~mūle,在腳。 ~mūlika,【陽】 仆人,坐在一腳的人。 ~lola,【形】 想到處流浪。 ~sambāhana,【中】 腳的按摩。(p222)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāda,【陽】【中】腳,腿,基礎,四分之一,第四個詩節。pādaka,【形】有腳的,有基礎的。【中】基礎。pādakajjhāna,【中】以禪定形成基礎。pādakaṭhalikā,【陰】洗腳時站上的木塊。pādaṅguṭṭha,【中】拇趾。pādaṅguli,【陰】腳趾。pādaṭṭhika,【中】腿骨(腿的骨頭)。pādatala,【中】腳掌。pādaparicārikā,【陰】妻子。pādapīṭha,【中】腳凳。pādapuñchana,【中】擦拭腳的地毯。pādamūle,在腳。pādamūlika,【陽】仆人,坐在一腳的人。pādalola,【形】想到處流浪。pādasambāhana,【中】腳的按摩。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāda,(m.; nt.) the foot; leg; a base; one-fourth of any measure or of a stanza.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāda,[Vedic pāda,see etym.under pada] 1.the foot,usually pl.pādā both feet,e.g.Vin.I,9,34,188; It.111; Sn.309,547,768,835,1028; J.II,114; IV,137; DhA.III,196; PvA.4,10,40,68; VvA.105.In sg.scarce,and then specified as eka° & dutiya°,e.g.at Nd2 304III; J.VI,354.-- 2.foot or base of a mountain Vism.399 (Sineru°); DhA.I,108 (pabbata°).-- 3.the fourth part (“foot”) of a verse (cp.pada 4) SnA 239,273,343,363; ThA.23.-- 4.a coin Vin.III,47; VvA.77 (worth here 1/4 of a kahāpaṇa and double the value of māsaka; see also kākaṇikā).

--aṅguṭṭha a toe M.I,337.--aṅguṭṭhaka same J.II,447; Vism.233.--aṅguli same PvA.125 (opp.to hatth’aṅguli finger).--aṭṭhika bone of the foot M.I,58,89; III,92; KhA 49.--âpacca offspring fr.the foot (of Brahmā):see bandhu.--ûdara “(using) the belly as feet,” i.e.a snake Sn.604.--odaka water for washing the feet Vin.I,9.--kathalika (°iya) Acc.to Bdhgh either a foot stool or a towel (adhota-pāda-ṭhapanakaṁ pāda-ghaṁsanaṁ vā,see Vin.Texts I.92; II,373) Vin.I,9,46; II,22; IV,310; Kvu 440; VvA.8; DhA.I,321.--kudārikā holding the feet like an axe (?) Pv IV.147 (expld at PvA.240 by pādasaṅkhātā kudārikā; does k.here represent kuṭhārikā? The reading & meaning is uncertain).--khīla a corn in the foot Vin.I,188 (as °ālādha,cp.Vin Texts II.19).--ghaṁsanī a towel for rubbing the feet (dry) Vin.II,130.--cāra moving about on feet J.IV,104.--tala the sole of the foot Vin.I,179; M.III,90; D.III,143,148; PvA.74.--dhovana cleaning or washing one’s feet DhA.II,9.--pa “drinking with the foot,” N.for tree Pv IV.39 (cp.PvA.251); Miln.117,376; Vism.533; VvA.212; Sdhp.270.--paricārikā “serving on one’s feet,” i.e.a wife (cp.S.I,125) J.III,95; VI,268; DhA.III,194.--pīṭha a foot-stool Vin.I,9 (cp.Vin.Texts I.92); IV,310; DhA.III,120=186; VvA.291.--puñchana(ka) wiping one’s feet (with a towel) Vism.358 (°rajju-maṇḍalaka,in comparison=VbhA.62); VbhA.285 (°coḷaka); KhA 144; SnA 333; DhA.I,415 (°ka).--puñchanī a towel for the feet Vin.II,174.--bbhañjana ointment for the feet,foot-salve Vin.I,205; J.V,197,376; PvA.44,78; anointing the feet VvA.44 (°tėla),295 (id.).--mūla the sole of the foot,the foot J.IV,131.Cp.mūla.--mūlika “one who sits at one’s feet,” a foot-servant,lackey J.I,122,438; II,300 sq.(Gāmaṇicaṇḍa); III,417; V,128; VI,30.--lola loafing about,one who lingers after a thing,a greedy person Sn.63,972; Nd1 374; Nd2 433; abstr.f.°lolatā SnA 36,& °loliya Nd2 433.--visāṇa “a horn on the foot,” i.e.an impossibility J.VI,340.--sambāhana massaging the feet DhA.I,38.(Page 452)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀDA:[m] [nt] vật thực,bàn chân,căn cứ,một phần tư,một câu kệ (trong bài tứ cú) --ka [a] có chân đứng,có căn bản [nt] căn cứ,nền tảng --kajjhāna [nt] tham thiền để làm căn bản --kaṭhaḷikā [f] tấm thớt bằng cày để rửa chân --nguṭṭha [nt] ngón chân cái --ṇguli [f] ngón chân --ṭṭhika [nt] xương chân --tala [nt] gót chân --paricārika [f] người vợ --pīṭha [nt] ghế thấp để chân --puñchana [nt] tấm vải để chùi chân --mūle dưới bàn chân --mūlika [m] người hầu,người ngồi dưới chân --lola [a] muốn đi loanh quanh,ta bà --sambāhana [nt] bóp chân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pāda:cái chân,bàn chân
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāda:ပါဒ (ပ) (√ပဒ္+ဏ)
ေျခ။ အပိုဒ္။ ေလးဖို႔တဖို႔။ တစ္မတ္ေသာ ေၾကးေငြ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,