Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pācīna:a.[Sk.prācīna] 東的,東方的.
パーリ語辞典 水野弘元著
pācīna:a.[Sk.prācīna] 東の,東方の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pācīna,【形】 東方的。 ~disā,【陰】 東部,東方。 ~mukha,【形】 面對東部的。(p221)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pācīna,(Vedic prācīna,fr.adv.prāc bent forward),【形】東方的(eastern i.e.facing the (rising) sun (opp.pacchā))。pācīnadisā,【陰】東部,東方。pācīnamukha,【形】面對東部的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pācīna:[adj.] eastern.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pācīna,(adj.) [Vedic prācīna,fr.adv.prāc bent forward] eastern i.e.facing the (rising) sun (opp.pacchā) J.I,50 (°sīsaka,of Māyādevī’s couch),212 (°lokadhātu); Miln.6; DA.I,311 (°mukha facing east); DhA.III,155 (id.); VvA.190; PvA.74,256.The opposite apācīna (e.g.S.III,84) is only apparently a neg.pācīna,in reality a der.fr.apa (apa+ac),as pācīna is a der.fr.pra+ac.See apācīna.(Page 450)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀCĪNA:[a] về hướng đông --disā [f] hướng đông --mukha [a] day mặt về hướng đông
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pācīna:ပါစီန (တိ)
အေရွ႕ျဖစ္ေသာ။
ပါစီေနန၊ အေရွ႕အရပ္ျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,