Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pāṭipuggalika:a.[paṭipuggala-ika] 對(別)人的,對其他人的,對等的.-dakkhiṇā 對人施(對他人的施與).
パーリ語辞典 水野弘元著
pāṭipuggalika:a.[paṭipuggala-ika] 対人の,対等の.-dakkhiṇā] 対人施.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāṭipuggalika,(adj.) [fr.paṭipuggala] belonging to one’s equal M.III,254 sq.(dakkhiṇā).(Page 450)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pāṭipuggalika:thuộc cá nhân
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāṭipuggalika:ပါဋိပုဂၢလိက (တိ) (ပဋိပုဂၢလ+ဏိက)
အသီးပုဂၢလျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,