Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pāṭikā:f.(石頭階梯下面的) 半月形的石.
パーリ語辞典 水野弘元著
pāṭikā:f.(階段下の) 半月形の石.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāṭikā,【陰】 半月形石臺階。(p221)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāṭikā,【陰】半月形石臺階。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāṭikā,(f.) half moon stone at the entrance of a building or at the base or a flight of steps.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāṭikā,(f.) [etym.unknown; with pāṭiya cp.Sk.pāṣya?] half-moon stone,the semicircular slab under the staircase Vin.I,180 (cp.Vin.Texts II.3).As pāṭiya at J.VI,278 (=piṭṭhi-pāsāṇa C.).(Page 450)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pāṭikā:A stone step at the entrance of a house
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀṬIKĀ:[f] vòng bán nguyện bằng đá,ở trước bậc thềm lên cung điện hay nhà
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāṭikā:ပါဋိကာ (ဣ)
ေစာင္းတန္းေလွကားေအာက္ ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ဖ်ာ။ လျခမ္းပံုသဏၭာန္ရွိေသာ ေက်ာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,