Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pāṇa:m.[<pa-an Sk.prāṇa] 生物,有情,生類,生命.pl.pāṇāni (n.).-ātipāta 殺生.-ātipātā veramaṇī 從殺生的離,不殺生,離殺生.-ātipātin 殺生者.-upeta 已受生的,只限於生存活著(在生存活著期間),一生涯(終身).-ghātar,-ghātin 殺生者.-bhūta 已變成生物,生物.-hara 奪命,殺生.
パーリ語辞典 水野弘元著
pāṇa:m.[<pa-an Sk.prāṇa] 生物,有情,生類,生命.pl.pāṇāni (n.).-ātipāta 殺生.-ātipātā veramaṇī 殺生よりの離,不殺生,離殺生.-ātipātin 殺生者.-upeta 生を受けたる,生きている限り,一生涯.-ghātar,-ghātin 殺生者.-bhūta 生物となれる,生物.-hara 奪命,殺生.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāṇa,【陽】 生命,呼吸,生物。 ~ghāta,【陽】 殺害,殺害生命。 ~ghātī,【陽】 殺生者。 ~da,【形】 保護生命者。 ~bhūta,【 陽】 活的生物。 ~vadha,【陽】 生命的破壞。 ~sama,【形】 寶貴如生命的。 ~hara,【形】 奪命的。(p222)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāṇa,【陽】生命,呼吸,生物,生靈。pāṇaghāta,【陽】殺害,殺害生命。pāṇaghātī,【陽】殺生者。pāṇada,【形】保護生命者。pāṇabhūta,【陽】活的生物。pāṇavadha,【陽】生命的破壞。pāṇasama,【形】寶貴如生命的。pāṇahara,【形】奪命的。pāṇupeta (pāṇa生命+upeta已賦予),終身。Upeti (upa近+i+a),靠近,獲得。pāṇanti,他們呼吸。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāṇa:[m.] life; breath; a living being.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāṇa,[fr.pa+an,cp.Vedic prāṇa breath of life; P.apāna,etc.] living being,life,creature D.III,48,63,133; S.I,209,224; V,43,227,441 (mahā-samudde); A.I,161; II,73,176,192; Sn.117,247,394,704; Dh.246; DA.I,69,161; KhA 26; ThA.253; PvA.9,28,35; VvA.72; DhA.II,19.-- pl.also pāṇāni,e.g.Sn.117; Dh.270.‹-› Bdhgh’s defn of pāṇa is “pāṇanatāya pāṇā; assāsapassās’āyatta-vuttitāyā ti attho” Vism.310.

--âtipāta destruction of life,murder Vin.I,83 (in “dasa sikkhāpadāni,” see also sīla),85,193; D.III,68,70,149,182,235; M.I,361; III,23; Sn.242; It.63; J.III,181; Pug.39 sq.; Nett 27; VbhA.383 (var.degrees of murder); DhA.II,19; III,355; DA.I,69; PvA.27.--âtipātin one who takes the life of a living being,destroying life D.III,82; M.III,22; S.II,167; It.92; DhA.II,19.--upeta possessed or endowed with life,alive [cp.BSk.prāṇopeta Divy 72,462 etc.] S.I,173; Sn.157; DA.I,236.--ghāta slaying life,killing,murder DA.I,69; --ghātin= âtipātin DhA.II,19.--bhu a living being J.IV,494.--bhūta=°bhu M.III,5; A.II,210; III,92; IV,249 sq.; J.IV,498.--vadha=âtipāta DA.I,69.--sama equal to or as dear as life J.II,343; Dpvs XI.26; DhA.I,5.--hara taking away life,destructive M.I,10=III,97; S.IV,206; A.II,116,143,153; III,163.(Page 451)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀṆA:[m] đời sống,hơi thở,chúng sinh --ghāta [m] sát sinh,giết hại sinh mạng --ghāti [3] người sát sinh --da [a] người bảo tồn sinh mạng --bhūta [m] một chúng sinh --vadha [m] sự sát hại sinh mạng --sama [a] quí như sinh mạng --hara [a] lấy sinh mạng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pāṇa:chúng sanh,sinh vật
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāṇa:ပါဏ (တိ)
ထြက္သက္ဝင္သက္ကို ျပဳတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāṇa:ပါဏ (ပ) (ပ√အန္+အ)
ထြက္သက္ ဝင္သက္။ ထြက္သက္ ဝင္သက္ရွိေသာ သတၱဝါ။ အသက္။ ဇီဝိတိေႁႏၵ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,