Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
okappanā:f.[<okappeti] 決定,信賴.
パーリ語辞典 水野弘元著
okappanā:f.[<okappeti] 決定,信賴.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Okappanā,(o + kappanā) ,【陰】安置、信心。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Okappanā,(o + kappanā),【陰】放置自己的心(fixing one’s mind (on),settling in,putting (trust) in,confidence)。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Okappanā,(f.) [o + kappanā] fixing one’s mind (on),settling in,putting (trust) in,confidence Dhs.12,25,96,288; Nett 15,19,28; Vbh.170.(Page 163)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
okappanā:sự tín nhiệm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
okappanā:ဩ-ကပၸနာ (ဣ) (ဩ√ကပၸ္+ယု)
သက္ဝင္ျခင္း။ ယံုၾကည္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,