Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
obhāsa:= avabhāsa m.[<obhāsati,Sk.avabhāsa] ① 光,光明,光照.② 暗示.
パーリ語辞典 水野弘元著
obhāsa:= avabhāsa m.[<obhāsati,Sk.avabhāsa] ① 光,光明,光照.② 暗示.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Obhāsa,(from obhāsati),【陽】光,光彩(shine,splendour,light,lustre,effulgence; appearance.)。
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
obhāsa:'effulgence of light',aura,appearing at times during deep insight (vipassanā),may become a 'defilement of insight' (vipassanūpakkilesa); cf.visuddhi,V.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
obhāsa:[m.] light; lustre.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Obhāsa,[from obhāsati] shine,splendour,light,lustre,effulgence; appearance.In clairvoyant language also “aura” (see Cpd.2141 with C.expln. “rays emitted from the body on account of insight”) -- D.I,220 (effulgence of light); M.III,120,157; A.II,130,139; IV,302; It.108 (obhāsakara); Ps.I,114,119 (paññā°); II,100,150 sq.,159,162; Vism.28,41; PvA.276 (°ṁ pharati to emit a radiance); Sdhp.325.With nimitta and parikathā at Vism.23; SnA 497.See also avabhāsa.(Page 169)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
OBHĀSA:[m] ánh sáng,nước bóng,láng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
obhāsa:hào quang; paññā obhāsa tuệ như hào quang
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
obhāsa:ဩ-ဘာသ (ပ) (ဩ√ဘာသ္+အ)
အလင္းေရာင္။ အရိပ္ျပျခင္း။ ဝိပႆနာစိတ္ေၾကာင့္ ကိုယ္မွထြက္ေသာ အလင္းေရာင္။
ဩဘာသံ ဝိႆဇၨိတြာ၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကို လႊတ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,