Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nu:adv.[〃] 是否.nanu (疑問反語) 非否? 不是嗎?; 是那樣吧.cf.na ②,no.
パーリ語辞典 水野弘元著
nu:adv.[〃] かどうか,nanu ではないか,そうだろう.cf.na ②,no.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nu,肯定語的不定虛詞,時常與疑問代詞配合。(p183)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
nu,1./ nū,=praise=稱贊;2.=move=移動
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nu,【無】1.肯定語的不定虛詞(affirm.-indef.part.“then,now.”),時常與疑問代詞配合(nu kho﹐或許;kin nu kho J.II.159; kacci nu J.I.279; kaccin nu (for kaccid nu) J.II.133; kathan nu (kho) Vin.I,83; kattha PvA.22; etc.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nu: nuti
ႏုတိ
[(nu+kvi)]
[(ႏု+ကြိ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nu: nu
ႏု

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nu:an affirmative indefinite particle,frequently combined with interrogative pronouns.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nu,(indecl.) [Ved.nu,Idg.*nu,orig.adv.of time=now; cp.Lat.num (to nunc,now),see nūna] affirm.-indef.part.“then,now.” -- 1.most freq.combd with interr.pron.and followed by kho,as kin nu kho J.II,159; kacci J.I,279; kaccin nu (for kaccid nu) J.II,133; kathan nu (kho) Vin.I,83; kattha PvA.22; etc.-- 2.as interr.part.(=Lat.ne,num) in enclitic position Vin.I,17; J.III,52; Sn.866,871,1071; etc.As such also combd with na=nanu (Lat.nonne),which begins the sentence:Vin.II,303.(nanu tvaṁ vuḍḍho vīsativasso ‘sī ti?); Pv.I,84; PvA.39,136 etc.-- Often combd with other emphatic or dubitative particles,like api nu Vin.II,303; D.I,97; nu idha,contr.to nīdha Vv 836 or with sandhi as nu-v-idha D.I,108 (v.l.nu khv idha).Cp.na1,nūna,no.(Page 376)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nu:Now,pray! I wonder ko nu hāso,what laughter can there be ?
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NU:phân từ quyết định thường dùng để nối với nghi vấn đại danh từ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nu:ႏု
ဗ်ည္းႏွင့္ ဥသရယွဉ္တြဲေပါင္းစပ္ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ သဒၵါ၊ (ဏု-ျပာ) ယင္းသည္ (၁) နိပါတ္,(၂) ဓာတ္,(၃) ပစၥည္း,(၄) အာဂုံႏု-ဟု ၄-မ်ိဳးရွိ၏။ ထိုတြင္ (၁) နိပါတ္ႏုသည္ (က) ၾကံစည္ျခင္း=ပရိဝိတကၠ,(ခ) ယုံမွားျခင္း-သံသယ,(ဂ) ေမးျမန္းျခင္း=ပုစၧာ,ပုစၧန,(ဃ) မႏွစ္သက္မႈကို ထင္စြာျပျခင္း-အနတၳမနတာ သူစန,(င) အမည္==နာမ,(စ) စင္စစ္ဧကန္==ဧကံသ,(ဆ) တဆင့္ၾကားျခင္း==အႏုႆဝန,(ဇ) ပိုင္းျခား-ကန္႔သတ္-ျခင္း==အဝဓာရဏ,(စ်) ေရွးဦးစြာယူေသာ==ဟတာဝ အနက္တို႔၌ ျဖစ္၏။ (ည) အနက္မရွိ ပုဒ္ျပည့္႐ုံမွ်==နိပါတမတၱ=ပဒ-ပူရဏ တစ္မ်ိဳးထည့္လွ်င္ ၁ဝ-မ်ိဳးျဖစ္၏။
တိပိ၊၁၂၊၁၀၀၁+၁၀၀၂+၁၀၀၃
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nu:ႏုတိ
[(ႏု+ကြိ)]
ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ (ဂုဏ္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
nu:ႏု
ဘူ = ထုတိယံ-ခ်ီးမြမ္းျခင္း၌။ ႏုတိ၊ ေနာတိ၊ နဝတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nu:ႏု (အ)
ေမးျခင္း အထူးၾကံျခင္းတို႔၌ ျဖစ္ေသာ နိပါတ္ပုဒ္။ စင္စစ္။ ၾကားရသည္ကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,