Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niyyati:= nīyati [nayati 的 pass.] 被(引)導.op.3sg.niyyetha.
パーリ語辞典 水野弘元著
niyyati:=nīyati [nayati の pass.] 導かれる.op.3sg.niyyetha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyyati,nīyati,(nayati 的【被】),被引導,被指導,被攜帶。(p178)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyyati,nīyati,(nayati 的【被】),被引導,被指導,被攜帶。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyyati: niyyati(kamma,kri)
နိယ်တိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[ni+ya+te.niruttidī,nhā.394.]
[နိ+ယ+ေတ။ နိ႐ုတၱိဒီ၊ႏွာ။ ၃၉၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyyati: niyyati(kri)
နိယ်တိ(ႀကိ)
[nī+ya+ti]
[နီ+ယ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyyati: niyyati(kri)
နိယ်တိ(ႀကိ)
[ni+yā+ti]
[နိ+ယာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyyati:[ni + yā + a] is led,guided or conducted; is carried.(pass.of niyyāti),is gone out; is got out of.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
niyyati:To be led,carried along,led away
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYYATI:(niyati) [pp] của yayati,được dắt dẫn,hướng dẫn,đem đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyyati:နိယ်တိ(ႀကိ)
[နိ+ယာ+တိ]
ေရာက္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyyati:နိယ်တိ(ႀကိ)
[နီ+ယ+တိ]
ေဆာင္၏၊ ေရာက္ေစ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyyati:နိယ်တိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[နိ+ယ+ေတ။ နိ႐ုတၱိဒီ၊ႏွာ။ ၃၉၄။]
(က) ေဆာင္အပ္၏။ ထုတ္ေဆာင္ေစအပ္၏။ (ခ) သိအပ္၏။ (ဂ) ၿပီးေစအပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyyati:နိယ်တိ (ကမၼ) (√နီ+ယ)
ေဆာင္အပ္၏။ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ေဆာင္အပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,