Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niyyāti:[Sk.niryāti] 出發,動身,開始活動.aor.niyyāsi,niyyiṃsu; fut.niyyassati.cf.niyyātana,niyyāna,niyyānika.
パーリ語辞典 水野弘元著
niyyāti:[Sk.niryāti] 出発す,発足す.aor.niyyāsi,niyyiṃsu; fut.niyyassati.cf.niyyātana,niyyāna,niyyānika.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyyāti,(ni + yā + a),外出,離開。 【過】 niyyāsi。 【過分】 niyyāta。(p178)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyyāti,(ni+yā去+a),外出,離開。【過】niyyāsi。【過分】niyyāta。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyyāti: niyyāti(kamma,kri)
နိယ်ာတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[nī+ya+te]
[နီ+ယ+ေတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyyāti: niyyāti(kri)
နိယ်ာတိ(ႀကိ)
[ni+yā+ti.rū.341.dhātvattha.3va7.nī+yā+ti.nīti,sutta.842.nī+ya+ti.dhātvattha.216.(niyāti-saṃ)]
[နိ+ယာ+တိ။ ႐ူ။ ၃၄၁။ ဓာတြတၳ။ ၃ဝ၇။ နီ+ယာ+တိ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၄၂။ နီ+ယ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၆။ (နိယာတိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyyāti,(ni + yā + a),goes out; gets out of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niyyāti,[Sk.niryāti,nis+yāti] to go out,get out (esp.of saṁsāra); S.V,6 (niyyanti dhīrā lokamhā); SnA 212; aor.niyyāsi D.I,49,108; J.I,263; Sn.417; 3rd pl.niyyiṁsu A.V,195; fut.niyyassati A.V,194.-- See also niyyāna & niyyānika.(Page 369)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
niyyāti:To go out,depart,escape; to fall out,result,conduct,lead to,conduce,tend
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYYĀTI:(ni+ya+a) ra khỏi,đi khỏi [aor] niyyāsi [pp] niyyāta
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyyāti:နိယ်ာတိ(ႀကိ)
[နိ+ယာ+တိ။ ႐ူ။ ၃၄၁။ ဓာတြတၳ။ ၃ဝ၇။ နီ+ယာ+တိ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၄၂။ နီ+ယ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ၂၁၆။ (နိယာတိ-သံ)]
(၁) (က) ထြက္၏၊ သြား၏၊ ထြက္သြား-ႂကြသြား-၏။ (ခ) ထုတ္ေဆာင္လ်က္သြားတတ္၏၊ ထြက္ေျမာက္တတ္၏၊ ျဖစ္ေစ၏။ (ဂ) ျဖစ္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyyāti:နိယ်ာတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[နီ+ယ+ေတ]
သိအပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyyāti:နိယ်ာတိ (နိရ္√ယာ)
ထြက္သြား၏။ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,