Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niyyātana:n.[cf.niyyāti] (事情)做完,(任務)完成 ,出發.
パーリ語辞典 水野弘元著
niyyātana:n.[cf.niyyāti] 遂行,出発.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
niyyātana:n.[cf.niyyāti <nīyati] 遂行,出発;导かれるベきこと,所导の
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
niyyātana:n.[cf.niyyāti] 遂行,出発;帰还,返回
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyyātana,【中】 給掌管,奉獻,歸還(一些事物)。(p178)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyyātana,【中】給掌管,奉獻,歸還(一些事物)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyyātana: niyyātana(na)
နိယ်ာတန(န)
[ni+yata+yu.nīti,dhā.3va9.dhātvattha.3va4.(niyātana-saṃ,ṇijjāyaṇa-prā)]
[နိ+ယတ+ယု။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃ဝ၉။ ဓာတြတၳ။ ၃ဝ၄။ (နိယာတန-သံ၊ ဏိဇၨာယဏ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyyātana:[nt.] giving in charge; dedication; returning (of something).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niyyātana,(nt.) [fr.niyyāti] returning,return to (-°) J.V,497 (saka-raṭṭha°); Vism.556; DA.I,234.(Page 369)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYYĀTANA:[nt] cho cai quản,tặng cho,hườn,trả lại (vật chi)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyyātana:နိယ်ာတန(န)
[နိ+ယတ+ယု။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃ဝ၉။ ဓာတြတၳ။ ၃ဝ၄။ (နိယာတန-သံ၊ ဏိဇၨာယဏ-ျပာ)]
(က) ေဆာင္ႏွင္း-အပ္ႏွင္း-လွဴဒါန္း-ျခင္း။ (ခ) ၿပီးဆုံးေစ-နိဂုံးအုပ္-ျခင္း။ (ဂ) ျပန္လည္ေပးျခင္း၊ အပ္ႏွံျခင္း၊ အပ္ထားေသာ ဥစၥာကို ျပန္ေပးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyyātana:နိယ်ာတန (န)
အပ္ႏွင္းျခင္း။ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း။နိယ်ာေတတိမွ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,