Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niyyānika:nīyānika a.[cf.niyyāna] 出離的,欲解脫的.-duka 出離二法.-dhamma 出離法.-sāsana 解脫的教說.
パーリ語辞典 水野弘元著
niyyānika:nīyānika a.[cf.niyyāna] 出離の,解脱を欲する.-duka 出離二法.-dhamma 出離法.-sāsana 解脱の教.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
niyyānika:nīyānika a.[cf.niyyāna] 出離の,解脱を欲する.-duka 出離二法.-duka-kusalattika出离二法善三法.-dhamma 出離法.-sāsana 解脱の教
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyyānika,【形】 導致超度的,有利可圖的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyyānika,【形】導致超脫的,導致有利的(leading out (of saṁsāra),leading to salvation,salutary,sanctifying,saving,profitable)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyyānika: niyyānika(na)
နိယ်ာနိက(န)
[ni+yā+anīya.rū.551.nirutti,dī,722.saṃ,ṭī,,1.186,366.mūlaṭī,1.55,111.ni+ yā+ yu+ ṇiya.nīti,sutta.842.nhā-368.niyyāna+ika-ṇika.sī,ṭī,,1.186,366.mūlaṭī,1.111.(nayāṇika-saṃ,ṇijjāṇiya-prā)]
[နိ+ယာ+အနီယ။ ႐ူ။ ၅၅၁။ နိ႐ုတၱိ၊ ဒီ၊ ၇၂၂။ သံ၊ ဋီ၊ သစ္၊၁။ ၁၈၆၊ ၃၆၆။ မူလဋီ၊ ၁။ ၅၅၊ ၁၁၁။ နိ+ ယာ+ ယု+ ဏိယ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၄၂။ ႏွာ-၃၆၈။ နိယ်ာန+ဣက-ဏိက။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၁၈၆၊ ၃၆၆။ မူလဋီ၊ ၁။ ၁၁၁။ (နယာဏိက-သံ၊ ဏိဇၨာဏိယ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyyānika:[adj.] leading out to salvation; profitable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niyyānika,(adj.) [to niyyāna] leading out (of saṁsāra),leading to salvation,salutary,sanctifying,saving,profitable D.I,235,237; S.I,220; V,82,166,255,379 sq.; J.I,48 (a°),106; Dhs.277,339,505 (cp.Dhs.trsl.pp.82,335); Vbh.12,19,56,319,324; Nett 29,31,63,83; DhA.IV,87.-- Also found in spelling nīyānika e.g.A.III,132 (ariyā diṭṭhi n.nīyāti takkarassa sammādukkha-khayāya); DA.I,89 (anīyānikattā tiracchanabhūtā kathā).(Page 369)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYYĀNIKA:[a] sự dẫn dắt cho ra khỏi (đến nơi giải thoát),làm cho có lợi ích
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
niyyānika:dẫn xuất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyyānika:နိယ်ာနိက(န)
[နိ+ယာ+အနီယ။ ႐ူ။ ၅၅၁။ နိ႐ုတၱိ၊ ဒီ၊ ၇၂၂။ သံ၊ ဋီ၊ သစ္၊၁။ ၁၈၆၊ ၃၆၆။ မူလဋီ၊ ၁။ ၅၅၊ ၁၁၁။ နိ+ ယာ+ ယု+ ဏိယ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၄၂။ ႏွာ-၃၆၈။ နိယ်ာန+ဣက-ဏိက။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၁၈၆၊ ၃၆၆။ မူလဋီ၊ ၁။ ၁၁၁။ (နယာဏိက-သံ၊ ဏိဇၨာဏိယ-ျပာ)]
(၁) (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထြက္ေျမာက္ျခင္း။ (တိ) (၂) (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ ယွဉ္ေသာ။ (၄) (သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထြက္ေျမာက္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ၊ (မဂ္-စသည္)။ (၅) (သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (နတ္ျပည္ဆင္းရဲမွ) ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (နတ္ျပည္ခရီး,နိဗၺာန္ခရီး) ကိုထိုက္-၌ယွဉ္-ေသာ။ (၆) (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထြက္ေျမာက္မႈကို ျပဳေလ့ရွိေသာ။ (၇) (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထြက္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍- အလိုရွိအပ္ေသာ အက်ိဳးကို ရေစတတ္- အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ။ (၈) ဆန္႔က်င္ဖက္တို႔ကို- ပယ္ရွား တားျမစ္လ်က္ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ။ (၉) အကြၽင္းအက်န္ မရွိေသာအားျဖင့္ (သံသရာဝဋ္သို႔) စြန္႔ လႊတ္တတ္ေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyyānika:နိယ်ာနိက (တိ)
ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။
နိယ်ာနိကသာသေန ပဗၺဇိတြာ၊ ဝဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,