Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niyuñjati:[ni-yuj] 勸,勸說.caus.niyojeti; pass.niyujjati 協調,(準備)整齊,結果(result,ensue).
パーリ語辞典 水野弘元著
niyuñjati:[ni-yuj] 勧める,勧説す.caus.niyojeti; pass.niyujjati 整う,結果す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyuñjati,(ni + yuj + a),參加。 【過】 ~ñji。(p178)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyuñjati,(ni+yuj連接+a),參加。【過】niyuñji。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyuñjati: niyuñjati(kri)
နိယုၪၨတိ(ႀကိ)
[ni+yuja+a+ti.yujarussahe...dhātvattha.3va8.(niyo-saṃ)]
[နိ+ယုဇ+အ+တိ။ ယုဇ႐ုႆေဟ...ဓာတြတၳ။ ၃ဝ၈။ (နိေယာဇတ္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyuñjati:[ni + yuj + a] engages in.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYUÑJATI:(ni+yuj+a) bận rộn về [aor] --ñji
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyuñjati:နိယုၪၨတိ(ႀကိ)
[နိ+ယုဇ+အ+တိ။ ယုဇ႐ုႆေဟ...ဓာတြတၳ။ ၃ဝ၈။ (နိေယာဇတ္-သံ)]
(က) ယွဉ္၏၊ အားထုတ္၏။ (ခ) တိုက္တြန္း၏။ (ဂ) စူးစမ္း-ဆင္းျခင္း-ေထာက္လွမ္း-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyuñjati:နိယုၪၨတိ (နိ√ယုဇ္)
ယွဥ္၏။ တြဲယွဥ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,