Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niyata:a.[ni-yam 的 pp.] 已決定的,決定者.-duka 決定二法.-micchādiṭṭhi 決定邪見.
パーリ語辞典 水野弘元著
niyata:a.[ni-yam の pp.] 決定せる,決定者.-duka 決定二法.-micchādiṭṭhi 決定邪見.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
niyata:a.[ni-yam の pp.] 決定せる,決定者.niyatā āpatti决定罪.-duka 決定二法.-duka-kusalattika决定二法善三法.-micchādiṭṭhi 決定邪見
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyata,【形】 確信的,確定的,不變的。(p178)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyata,(pp.of ni+yam),【形】確信的,確定的,不變的(restrained,bound to,constrained to,sure (as to the future),fixed (in its consequences),certain,assured,necessary)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyata: niyata(pu)
နိယတ(ပု)
[ni+yamu+ta.jambavavigega=saprea,prā,.(niyata-saṃ,ṇiyaya-prā)]
[နိ+ယမု+တ။ ဇမၺဝဝိေဂဂ=သေျပပင္အထူး၊ ျပာ၊ ဓာန္။(နိယတ-သံ၊ ဏိယယ-ျပာ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyata: niyata(ti)
နိယတ(တိ)
[niyata+ārammaṇa.kye.]
[နိယတ+အာရမၼဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyata: niyata(ti)
နိယတ(တိ)
[ni+ya+ta]
[နိ+ယ+တ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyata: niyata(ti)
နိယတ(တိ)
[nija+ta.(niyata-saṃ,ṇiaya-prā,niyatha- addhamāgadhī)]
[နိဇ+တ။ (နိယတ-သံ၊ ဏိအယ-ျပာ၊ နိယထ- အဒၶမာဂဓီ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyata: niyata(ti)
နိယတ(တိ)
[niyata+ṇa]
[နိယတ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyata: niyata(ti)
နိယတ(တိ)
[ni+yati=yata+ṇa.ka.nyāsa.2va.(niyata-saṃ,niyata-addhamāgadhī,ṇiaya-addha-māgadhī)]
[နိ+ယတိ=ယတ+ဏ။ ကစၥည္း။ ႏ်ာသ။ ၂ဝ။ (နိယတ-သံ၊ နိယတ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိအယ-အဒၶ-မာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyata:[adj.] sure; certain; constant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niyata,(adj.) [pp.of ni+yam] restrained,bound to,constrained to,sure (as to the future),fixed (in its consequences),certain,assured,necessary D.II,92 (sambodhiparāyanā),155; III,107; Sn.70 (=ariyamaggena niyāmappatta SnA 124,cp.Nd2 357); Dh.142 (=catumagga‹-› niyamena n.DhA.III,83); J.I,44 (bodhiyā); Pug.13,16,63; Kvu 609 sq.; Dhs.1028 sq.(micchatta° etc.; cp.Dhs.trsl.266,267),1414,1595; Vbh.17,24,63,319,324; Miln.193; Tikp 168 (°micchādiṭṭhi); DhA.III,170; PvA.211.Discussed in Pts.of Contr.(see Index).‹-› aniyata see separately.(Page 368)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYATA:[a] chắc chắn,thật sự,thường vững luôn hoài
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
niyata:định phần,phần nhất định,cố định,nhất định
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyata:နိယတ(တိ)
[နိ+ယတိ=ယတ+ဏ။ ကစၥည္း။ ႏ်ာသ။ ၂ဝ။ (နိယတ-သံ၊ နိယတ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိအယ-အဒၶ-မာဂဓီ)]
(၁) ျမဲေသာ။ (က) ေသာတာ ပတၱိမဂ္- အရိယာမဂ္-၄-ပါး ေသာတာပတၱိမဂ္-ျဖင့္ ျမဲေသာ။ အထက္မဂ္အက်ိဳးငွါ ျမဲေသာ၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိသည္ ျဖစ္၍ မိမိ၏ အျခားမဲ့၌ အက်ိဳးေပးျခင္းျမဲေသာ (သမၼတၱနိယတတရား)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyata:နိယတ(တိ)
[နိယတ+ဏ]
မိစၧတၱနိယတတရား,သမၼတၱနိယတရား- ႏွင့္ျပည့္စုံ-ရွိ-ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyata:နိယတ(တိ)
[နိဇ+တ။ (နိယတ-သံ၊ ဏိအယ-ျပာ၊ နိယထ- အဒၶမာဂဓီ)]
မိမိ၌ ျဖစ္ေသာ။ မိမိကို စြဲမွီ၍ ျဖစ္ေသာ (ျမဲေသာ၊ ခိုင္ခန္႔ေသာ၊ ဖြဲ႕တုပ္ခ်ီေႏွာင္အပ္ေသာ၊ ႏႈိင္းယွဉ္အပ္ေသာ၊ ေစာင့္စီးေသာ ေကာတၳဳဘ)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyata:နိယတ(တိ)
[နိ+ယ+တ]
တုံလႈပ္ျခင္း သေဘာမရွိ- မတုံလႈပ္-ေသာ၊ ျမဲေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyata:နိယတ(တိ)
[နိယတ+အာရမၼဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ျမဲေသာ အာ႐ုံရွိေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyata:နိယတ(ပု)
[နိ+ယမု+တ။ ဇမၺဝဝိေဂဂ=သေျပပင္အထူး၊ ျပာ၊ ဓာန္။(နိယတ-သံ၊ ဏိယယ-ျပာ)]
ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေရွာင္ၾကဉ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyata:နိ-ယတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိ√ယမ္+တ)
တားဆီးအပ္သည္။ ႏွိမ္အပ္သည္။ ကန္႔သတ္အပ္သည္။ ျမဲသည္။
နိယေတာ မစၥဳရာဇႆ၊ ေသမင္းသည္ မွတ္အပ္ၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,