Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyameti,(ni + yam + e),固定,命令,控制,定義。 【過】 ~esi。 【過分】niyamita。 【獨】 ~metvā。(p178)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyameti,(ni+yam抵達+e)(cp.Sk.niyamayati,ni+yamati),固定,確定,命令,控制,定義(to tie down,to fix; explain in detail,exemplify)。【過】niyamesi。【過分】niyamita。【獨】niyametvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyameti: niyameti(kā,kri)
နိယေမတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ni+yamu+ṇe+ti]
[နိ+ယမု+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyameti: niyameti(kri)
နိယေမတိ(ႀကိ)
[ni+yamu+a+ti.a e pru.ka.51va.]
[နိ+ယမု+အ+တိ။ အ ကို ဧ ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၁ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyameti:[ni + yam + e] fixes; commands; controls; defines.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niyameti,[cp.Sk.niyamayati,ni+yamati] to tie down,to fix; explain in detail,exemplify PvA.265; Vism.666.‹-› pp.niyamita see .(Page 368)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
niyameti:To restrain; to fix; to prescribe,ordain
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYAMETI:(ni+yam+e) nhất định,điều khiển,kiểm soát,định rõ [aor] --esi [pp] niyamita [abs] --metvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyameti:နိယေမတိ(ႀကိ)
[နိ+ယမု+အ+တိ။ အ ကို ဧ ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၁ဝ။]
(၁) ဆုံးျဖတ္၏၊ ပိုင္းျခား-သတ္မွတ္-ကန္႔သတ္-မွတ္သား-၏။ (၂) အထူးျပဳ၏၊ ထူးေအာင္ျပဳ၏။ (၃) ေႏွာင္ဖြဲ႕-ခ်ည္တုပ္-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyameti:နိယေမတိ(ကာ၊ႀကိ)
[နိ+ယမု+ေဏ+တိ]
ျမဲေစ၏၊ ပိုင္းျခား-သတ္မွတ္-ကန္႔သန္-ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyameti:နိ-ယေမတိ (ကာ) (နိ√ယမ္+ေဏ)
သတ္မွတ္၏။ ခ်ဳတ္ခ်ယ္၏။ ႏွိမ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,