Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niyāma:m.[BSk.niyāma,nyāma] 決定,正確道路方法(right way).-kathā 決定論.-gamanāya ñāṇaṃ 到決定的智慧,引導行去決定的智慧.
パーリ語辞典 水野弘元著
niyāma:m.[BSk.niyāma,nyāma] 決定.-kathā 決定論.-gamanāya ñāṇaṃ 決定に到る智.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
niyāma:m.[BSk.niyāma,nyāma] 決定.-kathā 決定論.-gamanāya ñāṇaṃ 決定に到る智.-okkanti入决定
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyāma,【陽】 Niyāmatā,【陰】 確定,固定的方法,有秩序的次序。(p178)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyāma,(Sk.niyama & niyāma),【陽】niyāmatā,【陰】確定,固定的方法(way,way to an end or aim,esp.to salvation,right way (sammatta°); method,manner,practice)。micchattaniyāma,邪性決定(即邪見強得足以決定下一生投生於惡趣)。sammattaniyāma,正性決定。okkanto sammattaniyāmaṁ (=niyāmaṁ okkamituṁ sammattaṁ),入正性決定、入正性離生(=法現觀)。SA.25.1-10./II,346.︰Okkanto sammattaniyāmanti paviṭṭho ariyamaggaṁ.(入正性決定︰進入聖道。) A.6.98./III,442.︰“‘So vata,bhikkhave,bhikkhu sabbasaṅkhāre aniccato samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatī’ti ṭhānametaṁ vijjati.‘Anulomikāya khantiyā samannāgato sammattaniyāmaṁ okkamissatī’ti ṭhānametaṁ vijjati.‘Sammattaniyāmaṁ okkamamāno sotāpattiphalaṁ vā sakadāgāmiphalaṁ vā anāgāmiphalaṁ vā arahattaṁ vā sacchikarissatī’ti ṭhānametaṁ vijjatī”ti.(諸比丘!謂:觀一切行是無常之比丘,當成就隨順忍(PṭsA.CS:pg.2.7.︰隨順出世間諸法的隨順智)者,則有是處。謂:若成就隨順忍,當入正性決定者,則有是處。謂:若入正性決定,當證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果者,則有是處。)(cf.Pṭs.II,236.)Vism.611.︰Bhagavatā “katamehi cattārīsāya ākārehi anulomikaṁ khantiṁ paṭilabhati,katamehi cattārīsāya ākārehi sammattaniyāmaṁ okkamatī”ti etassa vibhaṅge– “Pañcakkhandhe (1)aniccato,(2)dukkhato,(3)rogato,(4)gaṇḍato,(5)sallato,(6)aghato,(7)ābādhato,(8)parato,(9)palokato,(10)ītito,(11)upaddavato,(12)bhayato,(13)upasaggato,(14)calato,(15)pabhaṅguto,(16)addhuvato,(17)atāṇato,(18)aleṇato,(19)asaraṇato,(20)rittato,(21)tucchato,(22)suññato,(23)anattato,(24)ādīnavato,(25)vipariṇāmadhammato,(26)asārakato,(27)aghamūlato,(28)vadhakato,(29)vibhavato,(30)sāsavato,(31)saṅkhatato,(32)mārāmisato,(33)jātidhammato,(34)jarādhammato,(35)byādhidhammato,(36)maraṇadhammato (37)sokadhammato,(38)paridevadhammato,(39)upāyāsadhammato,(40)saṁkilesikadhammato”ti (Pṭs.II,238.)(世尊說:「以怎樣的四十行相而獲得隨順忍?以怎樣的四十行相入於正決定?」其分別的方法是這樣的:「他觀五蘊是(1)無常、(2)苦、(3)從病、(4)從癰、(5)從箭、(6)從惡、(7)從疾、(8)從敵、(9)從毀、(10)從難、(11)從禍、(12)從怖畏、(13)從災患、(14)從動、(15)從壞、(16)從不恒、(17)從非保護所、(18)從非避難所、(19)從非歸依處、(20)從無、(21)從虛、(22)從空、(23)從無我、(24)從患、(25)從變易法、(26)從不實、(27)從惡之根、(28)從殺戮者、(29)從烏有、(30)從有漏、(31)從有為、(32)從魔食、(33)從生法、(34)從老法、(35)從病法、(36)從死法、(37)從愁法、(38)從悲法、(39)從惱法、(40)從雜染法。」《瑜伽師地論》T30.880.2︰「正性定法聚者,謂學無學所有諸法。」「正性定法聚」並非「入正性決定」之釋義。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyāma: niyāma(ti)
နိယာမ(တိ)
[ni+yamu+ṇa.(niyāma-saṃ,ṇiāma-prā,niyamita piḷiveḷa-sī)]
[နိ+ယမု+ဏ။ (နိယာမ-သံ၊ ဏိအာမ-ျပာ၊ နိယမိတ ပိဠိေဝဠ-သီဟိုဠ္)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
niyāma:The compound words utu-bīja-kamma-citta- ,and dhamma-niyāma ,probably occur for the first time in the Com.Niyāmatā ,however,occurs often in the old sutta texts,e.g.' thitā va dhātu dhammatthitatā dhammaniyāmata...' (A.III.134.etc.)
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
Niyāma:the 'fixedness of law' regarding all things; cf.tathatā.- Pañca-niyāma is a commentarial term,signifying the 'fivefold lawfulness' or 'natural order' that governs:(1) temperature,seasons and other physical events (utu-niyāma); (2) the plant life (bīja-n.); (3) kamma (kamma-n.); (4) the mind (citta-n.),e.g.the lawful sequence of the functions of consciousness (s.viññāṇa-kicca) in the process of cognition; (5) certain events connected with the Dhamma (dhamma-n.),e.g.the typical events occurring in the lives of the Buddhas.(App.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyāma,(m.),certainty; fixed method; regular order.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niyāma,[Sk.niyama & niyāma] way,way to an end or aim,esp.to salvation,right way (sammatta°); method,manner,practice S.I,196; III,225 (sammatta°); A.I,122; Sn.371 (°dassin=sammatta-niyāmabhūtassa maggassa dassāvin SnA 365); Nd1 314 (°avakkanti); Nd2 358 (=cattāro maggā); Ps.II,236 sq.(sammatta° okkamati); Pug.13,15; Vbh.342.-- niyāmena (Instr.) adv.in this way,by way of,according to J.I,278; IV,139,414 (suta° as he had heard); DhA.I,79; II,9,21; VvA.4; PvA.260; Kvu trs.383.-- aniyāmena (see also aniyāmena) without order,aimlessly,at random J.V,337.(Page 368)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYĀMA:[m] --mata [f] sự thật,cách nhất định,định luật,trật tự điều hòa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
niyāma:cố định,nhất định
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyāma:နိယာမ(တိ)
[နိ+ယမု+ဏ။ (နိယာမ-သံ၊ ဏိအာမ-ျပာ၊ နိယမိတ ပိဠိေဝဠ-သီဟိုဠ္)]
(၁) ျမဲေသာ။ (နိယာမတရား ၅-ပါး- (၁) ကုသိုလ္ကံ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေပးျခင္း အကုသိုလ္ကံ၏ မေကာင္က်ိဳးကို ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကံတို႔၏ အက်ိဳးေပးျမဲျခင္း=ကမၼနိယာမ၊ (၂) ရာသီအခ်ိန္အလိုက္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္တို႔၏ ပြင့္ျခင္း သီးျခင္း စသည္=ဥတုနိယာမ၊ (၃) သေလးေစ့မွ သေလးစပါးသီးျဖစ္ျခင္း အခါးေစ့ေၾကာင့္ အခါးသီးသီးျခင္း အခ်ိဳေစ့ေၾကာင့္ အခ်ိဳသီးသီးျခင္း စသည္ မ်ိဳးေစ့တို႔၏ ျမဲျခင္းသေဘာ=ဗီဇနိယာမ၊ (၄) စကၡဳ ဝိညာဉ္၏ အျခားမဲ့၌ သမၸနိစၧိဳင္းစိတ္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ စိတ္တို႔၏- ျမဲျခင္း-ျဖစ္ျခင္း- သေဘာ- စိတၱနိယာမ၊ (၅) အေလာင္းအလ်ာတို႔ ဖြားျမင္ရာအခါ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း-စေသာ သေဘာတရား သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ျမဲျခင္းသေဘာ- ဓမၼနိယာမ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyāma:နိ-ယာမ (ပ) (နိ√ယမ္+ဏ)
သတ္မွတ္ျခင္း။ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ နည္း။
ဣမိနာဝ နိယာေမန၊ ဤနည္းျဖင့္သာလွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,