Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nivedeti:[ni-vedeti.ni-vid 的 caus.] 使知,告知.nivedaka m.告知者,訓誡者.
パーリ語辞典 水野弘元著
nivedeti:[ni-vedeti.ni-vid の caus.] 知らしめる,告げる.nivedaka m.告知者,訓誡者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nivedeti,(ni + vid + e),令知道,溝通,報告,公告。 【過】 ~esi。 【過分】~dita。 【獨】 ~detvā,nivediya。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nivedeti,(ni+vid知+e),令知道,溝通,報告,公告。【過】nivedesi。【過分】nivedita。【獨】nivedetvā,nivediya。【義】nivedeyya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nivedeti: nivedeti(kā,kri)
နိေဝေဒတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ni+vida+ṇe+ti]
[နိ+ဝိဒ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nivedeti:[ni + vid + e] makes known; communicates; reportes; announces.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nivedeti,[ni+vedeti,Caus.of vid] to communicate,make known,tell,report,announce J.I,60,307; PvA.53,66 (attānaṁ reveal oneself); Dāvs V 42.(Page 373)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nivedeti:To make known,inform,announce,report,relate
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIVEDETI:(ni+vid+e) làm cho biết,thông tin,phúc trình,báo tin [aor] --esi [pp] --dita [abs] --detvā,nivediya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nivedeti:နိေဝေဒတိ(ကာ၊ႀကိ)
[နိ+ဝိဒ+ေဏ+တိ]
သိေစ-ေျပာၾကား-၏၊ ေလွ်ာက္ထား-သံေတာ္ဦးတင္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nivedeti:နိ-ေဝေဒတိ (ကာ) (နိ√ဝိဒ္+ေဏ)
သိေစ၏။ ေျပာၾကား၏။ ေလွ်ာက္ၾကား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,