Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nittiṇṇa:a.[Sk.nistīrṇa.nittharati 的 pp.] 已超度的,已越度的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nittiṇṇa:a.[Sk.nistīrṇa.nittharati の pp.] 超度せる,越度せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nittiṇṇa,【過分】 已離開,已越過。(p173)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nittiṇṇa,【過分】已離開,已越過。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nittiṇṇa: nittiṇṇa(ti)
နိတၱိဏၰ(တိ)
[ni+tara+ta.(nistīṇa-saṃ,ṇitthiṇṇaç ṇitthinna-prā)]
[နိ+တရ+တ။ (နိသၱီဏ-သံ၊ ဏိတၳိဏၰ,ဏိတၳိႏၷ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nittiṇṇa:[pp.of nittharati] got out of; having crossed over.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nittiṇṇa,(pp.) [Sk.nistīrṇa,nis+tiṇṇa] got out of,having crossed or overcome D.II,275 (-ogha; v.l.BB nitiṇṇa); Nd1 159 (as v.l.; text has nitiṇṇa); Nd2 278 (t.).Cp.nittharati.(Page 357)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NITTIṆṆA:[pp] được ra khỏi,được vượt qua khỏi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nittiṇṇa:vượt khỏi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nittiṇṇa:နိတၱိဏၰ(တိ)
[နိ+တရ+တ။ (နိသၱီဏ-သံ၊ ဏိတၳိဏၰ,ဏိတၳိႏၷ-ျပာ)]
(၁) လြန္ေျမာက္-အႂကြင္းမဲ့လြန္ေျမာက္ ၿပီးေသာ။ (၂) လြန္ေျမာက္- အႂကြင္းမဲ့ လြန္ေျမာက္-အပ္ၿပီးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nittiṇṇa:နိတၱိဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိသ္√တရ္+န)
ကူးေျမာက္ၿပီးသည္။ လြန္ၿပီးသည္။
ကႏၲာရံ နိတၱိေဏၰာ၊ ခရီးခဲကို လြန္ၿပီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,