Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nissesa:a.[nis-sesa]残,全体の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nissesa,【形】 整個的,全部。 ~saŋ,【副】 完全地。(p182)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nissesa,【形】整個的,全部。nissesaṁ,【副】完全地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nissesa: nissesa(ti)
နိေႆသ(တိ)
[ni+sesa.(nigepa-saṃ,ṇissesa-prā,nissesa-addha-māgadhī,sesa-sī)]
[နိ+ေသသ။ (နိေဂပ-သံ၊ ဏိေႆသ-ျပာ၊ နိေႆသ-အဒၶ-မာဂဓီ၊ နိသ္ေသသ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nissesa:[adj.] entire; whole.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nissesa,(adj.) [nis+sesa] whole,entire; nt.Acc.as adv.nissesaṁ entirely,completely Nd2 533.(Page 375)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISSESA:[a] toàn thể,trọn vẹn --saṃ [ad] trọn cả
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nissesa:không dư sót
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nissesa:နိေႆသ(တိ)
[နိ+ေသသ။ (နိေဂပ-သံ၊ ဏိေႆသ-ျပာ၊ နိေႆသ-အဒၶ-မာဂဓီ၊ နိသ္ေသသ-သီဟိုဠ္)]
အႂကြင္းအက်န္-မရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nissesa:နိေႆသ (တိ)
အႂကြင္းမရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,