Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nissaya:m.[Sk.niśraya] 依止,所依.-ācariya 依止阿闍梨.-kamma 依止羯磨.-paccaya 依止緣,依緣.-paṭipassaddhi 依止的解消.-parivāra 依止眷屬.-sampanna 所依具足.-sāmaṇera 依止沙彌.
パーリ語辞典 水野弘元著
nissaya:m.[Sk.niśraya] 依止,所依.-ācariya 依止阿闍梨.-kamma 依止羯磨.-paccaya 依止縁,依縁.-paṭipassaddhi 依止の解消.-parivāra 依止眷属.-sampanna 所依具足.-sāmaṇera 依止沙弥.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nissaya,【陽】 1.支援。 2.保護。 3.任何事都要靠的。(p182)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nissaya,(Sk.niwraya,of ni+wri,corresp.in meaning to Sk.āwraya),【陽】依賴,支援,保護,依止(that on which anything depends,support,help,protection; endowment,resource,requisite,supply; foundation,reliance on),逐字註釋或逐詞對譯。nissayaṁ karoti,作依止(to rely on)。nissayakamma,支援(giving assistance or help,an (ecclesiastical) act of help or protection)。nissayasampanna,finding one’s strength in A IV.353.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nissaya: nissaya(ti)
နိႆယ(တိ)
[nissaya+a]
[နိႆယ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nissaya: nissaya(na)
နိႆယ(န)
[nissaya+dātabbatika]
[နိႆယ+ဒါတဗၺတိက]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nissaya: nissaya(na)
နိႆယ(န)
[nissaya+gahaṇa.kye]
[နိႆယ+ဂဟဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nissaya: nissaya(pu)
နိႆယ(ပု)
[ni+si+a.ka.527.rū.568.nīti,sutta.11va9.kaccāyana,ṭī,,.45.maṇidīpa,2.pe..,ṭī.1va6va.]
[နိ+သိ+အ။ ကစၥည္း။ ၅၂၇။ ႐ူ။ ၅၆၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁ဝ၉။ ကစၥာယန၊ ဋီ၊ ေဟာင္း၊သစ္။ ၄၅။ မဏိဒီပ၊ ၂။ေပ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၆ဝ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
Nissaya:(and nissita) These two terms,in combination with taṇhā and diṭṭhi ,belong probably,as such,to the commentarial literature,e.g.Vis.M.I.
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
nissaya:'foundation'.The 2 wrong foundations of morality are craving (taṇhā-nissaya) and views (diṭṭhi-nissaya).Hence there are two wrong bases of morality:morality based on craving (taṇhā-nissita-sīla) and morality based on views (diṭṭhi-nissita-sīla).(App.)

" 'Based on craving' is that kind of morality which has come about by the desire for a happy existence,e.g.:'O that by this morality I might become a godlike or heavenly being!' (A.IX,172).'Based on views' is that morality which has been induced by the view that through the observation of certain moral rules purification may be attained " (Vis.M.I).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nissaya:[m.] 1.support; 2.protection; 3.that on which anything depends.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nissaya,[Sk.niśraya,of ni+śri,corresp.in meaning to Sk.āśraya] that on which anything depends,support,help,protection; endowment,resource,requisite,supply; foundation,reliance on (Acc.or --°) Vin.I,58 (the four resources of bhikkhu,viz.piṇḍiyālopa-bhojanaṁ,paṁsukūla -- cīvaraṁ,rukkhamūla -- senāsanaṁ,pūtimuttabhesajjaṁ); II,274,278; D.III,137,141; A.I,117; III,271; IV,353; V,73; Sn.753,877; Nd1 108 (two n.:taṇhā° & diṭṭhi°),190,cp.Nd2 s.v.; Nd2 397A (the requisites of a bhikkhu in diff.enumeration); Ps.II,49 sq.,58 sq.,73 sq.; II,220; Nett 7,65; Vism.12,535.nissayaṁ karoti to rely on,to be founded on to take one’s stand in Sn.800.-- Cp.nissāya & nissita.

--kamma giving assistance or help,an (ecclesiastical) act of help or protection Vin.I,49,143,325; II,226; A.I,99; Pv IV.11 (so to be read at the 2 latter passages for niyassa°).--sampanna finding one’s strength in A.IV,353.(Page 374)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISSAYA:[m] nâng đỡ,bao bọc,do nơi đó mà phát sinh (duyên)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
nissaya:thường được gọi là phép nương,chữ dịch đề nghị là tứ sở y tức bốn thứ nhu yếu tối thiểu của tỳ khưu gồm thức ăn khất thực (piṇḍiyālopabhojana),y may từ vải lượm (paṃsukūlacīvara),trú xứ dưới gốc cây (rukkhamūlasenāsana) và nước tiểu làm thuốc (pūtimuttabhesajja) dĩ nhiên trong trường hợp có điều kiện,thì tỳ khưu có thể sử dụng những thứ nhu yếu trên đây với chất lượng tốt hơn chẳng hạn sống trong nhà có mái che,mặc y áo đã được cư sĩ may sẳn,dùng thức ăn tại các tư gia và uống các loại dược phẩm tinh chế.chữ nissaya còn có nghĩa là sự nương náu tinh thần của một tỳ khưu dưới sự hướng dẫn,giáo hối thường xuyên của một trưởng lão nào đó có thể là thầy tổ của mình hay người tương đương (lúc thầy cùa đương sự không thể tiếp tục trách nhiệm vì từ trần,hoàn tục,phải đi xa,cải đạo,hay đang trong lúc chịu phạt)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nissaya:နိႆယ(ပု)
[နိ+သိ+အ။ ကစၥည္း။ ၅၂၇။ ႐ူ။ ၅၆၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁ဝ၉။ ကစၥာယန၊ ဋီ၊ ေဟာင္း၊သစ္။ ၄၅။ မဏိဒီပ၊ ၂။ေပ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၆ဝ။]
(၁) (က) မွီရာ၊ တည္ရာ။ (ခ) မွီရာ-တည္ရာ-၏ အျဖစ္ (ဘာဝပၸဓာန္)။ (၂) နိႆယပစၥည္း။ (၃) နိႆယည္း။ နိႆယည္းေဝရာ၊ (နည္းယူရန္) မွီခိုေနအပ္ေသာ ဆရာ။ (၄) အႀကီးအမွဴး၊ အႀကီးအကဲ။ (၅) အေၾကာင္း။ (တိ) (၆) မွီ-မွီခို-အပ္-ရာျဖစ္-ေသာ။ (က) တဏွာ,ဒိ႒ိ။ (ခ) ပစၥည္းေလးပါး။ (ဂ) ပုဂၢိဳလ္စသည္။ (၇) မွီတတ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nissaya:နိႆယ(န)
[နိႆယ+ဂဟဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်]
နိႆယည္း ယူျခင္း၊ နိႆယည္းဆရာကို မွီခို၍ ေနရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ နိႆယကရဏီယ-ၾကည့္။ (ဝိမတိ၊၂။၁၂၉)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nissaya:နိႆယ(န)
[နိႆယ+ဒါတဗၺတိက]
နိႆယနဒါတဗၺတိက္၊ (နိႆယည္း မေပး-အပ္-ထိုက္-ရ-ေသာ အဂၤါသုံးပါး)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nissaya:နိႆယ(တိ)
[နိႆယ+အ]
မွီရာတရားႏွင့္တူေသာ။ နိႆယသဒိသ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nissaya:နိ-ႆယ (ပ) (နိ√သိ+အ)
မွီရာ။ အမွီ။ မွီခိုအားထားရာ ျဖစ္ေသာ ဆရာ။ နိႆယည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,