Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nissaggiyapācittiya: nissaggiyapācittiya(na)
နိႆဂၢိယပါစိတၱိယ(န)
[nissaggiya+pāci-ttiya]
[နိႆဂၢိယ+ပါစိ-တၱိယ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
nissaggiyapācittiya:loại tội ba dật đề bị phạm vì cất giữ hay sử dụng các thứ vật chất không hợp luật như thực phẩm quá hạn,y bát dư hay tài bảo,chỉ được giải trừ khi tỳ khưu xả bỏ trước bạn tu rồi sám hối
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nissaggiyapācittiya:နိႆဂၢိယပါစိတၱိယ(န)
[နိႆဂၢိယ+ပါစိ-တၱိယ]
နိႆဂၢိပါစိတ္အာပတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,