Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nissāya:prep.[BSk.niśritya.nissayati 的 ger.] 依,依止; ~之故,為了(因為,由於)~.cf.nissaya,nissita.
パーリ語辞典 水野弘元著
nissāya:prep.[BSk.niśritya.nissayati の ger.] 依りて,依止して,のために.cf.nissaya,nissita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nissāya,【不】 經由,藉著支持,在附近。(p182)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nissāya,(ger.of nissayati,Sk.*niwrāya,BSk niwritya,ni+wri),【不】經由,藉著支援,在附近(leaning on (in all fig.meanings)。1.near,near by,on,at J.I,167 (pāsānapiṭṭhaṁ),221 (padumasaraṁ); PvA.24 (bāhā),134 (taṁ=with him).2.by means of,through,by one’s support,by way of J.I,140 (rājānaṁ:under the patronage of the k.); IV,137 (id.); II,154 (tumhe); Miln.40 (kāyaṁ),253 (id.); PvA.27 (ye=yesaṁ hetu),154 (nadī° alongside of).-- 3.because of,on account of,by reason of,for the sake of)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nissāya: nissāya(kri,vi)
နိႆာယ(ႀကိ၊ဝိ)
[ni+si+tvā]
[နိ+သိ+တြာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nissāya,(ind.),by means of; by one's support; near by.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nissāya,(prep.c,Acc.) [ger.of nissayati,Sk.*niśrāya,BSk niśritya,ni+śri] leaning on (in all fig.meanings) Nd2 368 (=upanissāya,ārammaṇaṁ ālambanaṁ karitvā).‹-› 1.near,near by,on,at J.I,167 (pāsānapiṭṭhaṁ),221 (padumasaraṁ); PvA.24 (bāhā),134 (taṁ=with him).‹-› 2.by means of,through,by one’s support,by way of J.I,140 (rājānaṁ:under the patronage of the k.); IV,137 (id.); II,154 (tumhe); Miln.40 (kāyaṁ),253 (id.); PvA.27 (ye=yesaṁ hetu),154 (nadī° alongside of).-- 3.because of,on account of,by reason of,for the sake of J.I,203 (amhe),255 (dhanaṁ),263 (maṁ); PvA.17 (kiṁ),67 (namaṁ),130 (taṁ).-- Cp.nissaya,nissita.(Page 374)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nissāya:Leaning upon or towards,dependent upon; close to,near,by; on account of,by reason of,through,for
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISSĀYA:[in]do,bởi lý do,sự nâng đỡ,gần kề
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nissāya:dựa vào,nương theo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nissāya:နိႆာယ(ႀကိ၊ဝိ)
[နိ+သိ+တြာ]
မွီ၍၊ (၁) ကပ္ၿငိ (ၿငိကပ္)၍။ (၂) အေျခခံျပဳ၍။ (၃) မွီရာျပဳ၍၊ စြဲမွီ၍၊ အားကိုးတစ္ခုအမွီ- အမွီတကဲသဟဲ-ျပဳ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nissāya:နိ-ႆာယ (အ-ကိတ္)
အမွီျပဳ၍။
ဝနပၸတႎ နိႆာယ လဒၶတၱာ၊ ေတာစိုးသစ္ပင္ကို မွီ၍ ရေသာေၾကာင့္။နိႆယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,