Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nissāra:n.[nis-sāra] 無堅實的,無實質的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nissāra:n.[nis-sāra] 無堅実の,実質なき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nissāra,【形】 無價值的,無樹液的,無實體的。(p182)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nissāra,【形】無價值的,無樹液的,無實體的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nissāra: nissāra(ti)
နိႆာရ(တိ)
[ni+sāra.natthi etassa sāranti nissāraṃ.visuddhi,ṭī,2.456.(-sāra-saṃ,ṇissāra-prā,nissāra-addhamāgadhī]
[နိ+သာရ။ နတၳိ ဧတႆ သာရႏၲိ နိႆာရံ။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၂။ ၄၅၆။ (နိး-သာရ-သံ၊ ဏိႆာရ-ျပာ၊ နိႆာရ-အဒၶမာဂဓီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nissāra:[adj.] worthless; sapless; unsubstantial.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nissāra,(adj.) [nis+sāra] sapless,worthless,unsubstantial J.I,393; Sdhp.51,608,612.(Page 374)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISSĀRA:[a] không giá trị,không có nhựa (cây),không có chất bổ,không giàu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nissāra:နိႆာရ(တိ)
[နိ+သာရ။ နတၳိ ဧတႆ သာရႏၲိ နိႆာရံ။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၂။ ၄၅၆။ (နိး-သာရ-သံ၊ ဏိႆာရ-ျပာ၊ နိႆာရ-အဒၶမာဂဓီ]
အႏွစ္-မရွိ-ကင္း-ေသာ။ (မ်ားျခင္း,ေပါမ်ားျခင္း။ အႏွစ္မွ ယုတ္ေသာ၊ အႏွစ္ကင္းေသာ၊ အက်ိဳးမရွိေသာ။ ျပာ၊ ဓာန္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nissāra:နိႆာရ (တိ)
အႏွစ္မရွိသည္။
နိႆာရေတာ၊ အႏွစ္မရွိေသာေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,