Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisinna:a.[Sk.niṣanna.nisīdati 的 pp.] 已坐(下)的,著座的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nisinna:a.[Sk.niṣanna.nisīdati の pp.] 坐せる,着座の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisinna,(nisīdati 的【過分】)。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisinna,(nisīdati 的【過分】) 已坐下。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisinna: nisinna(ti)
နိသိႏၷ(တိ)
[ni+sada+ta.ka.6va9.rū.631.nīti,dhā.95-7.(nipaṇṇa-saṃ,ṇisaṇṇa-prā)]
[နိ+သဒ+တ။ ကစၥည္း။ ၆ဝ၉။ ႐ူ။ ၆၃၁။ နီတိ၊ ဓာ။ ၉၅-၇။ (နိပဏၰ-သံ၊ ဏိသဏၰ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisinna:[pp.of nisīdati] sat down.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisinna,(adj.) [Sk.niṣanna,pp.of nisīdati] sitting down,seated J.I,50,255; III,126; KhA 250; PvA.11,16,39 & passim.-- Often combd & contrasted with tiṭṭhaṁ (standing),caraṁ (walking) & sayaṁ (sayāna; lying down),e.g.at Sn.151,193; It.82.(Page 373)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISINNA:[pp] của nisīdati
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nisinna:ngồi,đã ngồi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisinna:နိသိႏၷ(တိ)
[နိ+သဒ+တ။ ကစၥည္း။ ၆ဝ၉။ ႐ူ။ ၆၃၁။ နီတိ၊ ဓာ။ ၉၅-၇။ (နိပဏၰ-သံ၊ ဏိသဏၰ-ျပာ)]
(၁) ထိုင္ေနေသာ၊ သူ။ (၂) တည္ေနေသာ။ (န) (၃) ထိုင္ေနျခင္း၊ ထိုင္ေနရာအခါ။ (၄) ထိုင္ေနရာအရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisinna:နိ-သိႏၷ (ပ)
ထိုင္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisinna:နိ-သိႏၷ (န)
ထိုင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisinna:နိ-သိႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိ√သဒ္+န)
ထိုင္ေနသည္။
နိသိေႏၷ၊ ထိုင္ေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,