Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisevati:[Sk.niṣevati<sev] 從事,實行執行,(任務等)完成.pr.3pl.nisevare; opt.nisevetha; pp.nisevita.cf.nisevana.
パーリ語辞典 水野弘元著
nisevati:[Sk.niṣevati<sev] 従事す,遂行す.pr.3pl.nisevare; opt.nisevetha; pp.nisevita.cf.nisevana.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisevati,(ni + sev + a),交往,追求,沈迷於。【 過】 nisevi。【 過分】 nisevita。【獨】 ~vitvā。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisevati,(ni+sev+a),交往,追求,沈迷於。【過】nisevi。【過分】nisevita。【獨】nisevitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisevati: nisevati(kri)
နိေသဝတိ(ႀကိ)
[ni+seva+a+ti.dhātvattha.419.ni+si+a+ti.nīti,dhā.171.]
[နိ+ေသဝ+အ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ၄၁၉။ နိ+သိ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၇၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisevati:[ni + sev + a] associates; pursues; indulges in.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisevati,[ni+sev] to resort to,practise,pursue,follow,indulge in J.II,106; Sn.821 (=Nd1 157); Pv.II,319 (=karoti PvA.87); Miln.359.-- pp.nisevita.(Page 374)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nisevati:To attach oneself to,serve,wait upon,follow,embrace,practise; to resort to,inhabit
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISEVATI:(ni+sev+a) cộng sự,đeo đuổi theo,mơ tưởng,ham thích,theo [aor] --nisevi [pp] --nisevita [abs] --setvitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nisevati:địa vị,vị trí,vị thế,chỗ đứng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisevati:နိေသဝတိ(ႀကိ)
[နိ+ေသဝ+အ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ၄၁၉။ နိ+သိ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၇၁။]
(၁) ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ-မွီဝဲ-ေပါင္းေဖာ္-၏၊ လြန္ၾကဴး၏။ (၂) မွီဝဲ-ဆည္းကပ္-၏။(၃) မွီဝဲ-ေရာယွက္-၏။ (၄) ပြတ္တိုက္၏။ (၅) ျပဳလုပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisevati:နိ-ေသဝတိ (နိ√ေသဝ္)
မျပတ္မွီဝဲ၏။ ဆည္းကပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,