Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisamma:adv.[nisāmeti 的 ger.,Sk.niśamya] 深深地註意,慎重地.-kārin 慎重地行動執行實行(acting cautiously).
パーリ語辞典 水野弘元著
nisamma:adv.[nisāmeti の ger.,Sk.niśamya] 注意深く,慎重に.-kārin 慎重に行なう.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisamma,(nisāmeti 的【獨】),已考慮。 【副】 體貼地。~kārī,【形】 體貼地行動。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisamma,(nisāmeti 的【獨】),已考慮。【副】體貼地。nisammakārī,【形】體貼地行動。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisamma: nisamma(kri,vi)
နိသမၼ(ႀကိ၊ဝိ)
[ni+sama+tvā.rū.645.dhātvattha.39va-1.(nigamya-saṃ,nisamma-addhamāgadhī)]
[နိ+သမ+တြာ။ ႐ူ။ ၆၄၅။ ဓာတြတၳ။ ၃၉ဝ-၁။ (နိဂမ်-သံ၊ နိသမၼ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisamma:[abs.of nisāmeti] having considered.(adv.) considerately.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisamma,(adv.) [orig.ger.of nisāmeti,Sk.niśamya,śam] carefully,considerately,observing Sn.54; Nd2 367= 481 b (=sutvā).Esp.in phrase n--kārin acting considerately Dh.24 (=DhA.I,238); J.III,106; VI,375; Miln.3; cp.n.kiriyāya Miln.59.Cp.nisanti.(Page 373)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISAMMA:[abs] của nisāmeti,đang suy nghĩ [ad] một cách cân nhắc --kārī [a] hành động một cách dè dặt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisamma:နိသမၼ(ႀကိ၊ဝိ)
[နိ+သမ+တြာ။ ႐ူ။ ၆၄၅။ ဓာတြတၳ။ ၃၉ဝ-၁။ (နိဂမ်-သံ၊ နိသမၼ-အဒၶမာဂဓီ)]
ၾကားသိ-နားေထာင္-သင္ယူ-ေဆာင္-ၾကည့္႐ႈ-စူးစမ္း-ဆင္ျခင္း- မွတ္သား-၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisamma:နိ-သမၼ (အ-ကိတ္) (နိ√သမ္+ယ)
စူးစမ္းဆင္ျခင္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,