Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisajja,(nisīdati 的【獨】),已坐下。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisajja,(nisīdati 的【獨】),已坐下。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisajja: nisajja(kri)
နိသဇၨ(ႀကိ)
[ni+sada+ya+a]
[နိ+သဒ+ယ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisajja: nisajja(kri,vi)
နိသဇၨ(ႀကိ၊ဝိ)
[ni+sada+tvā.ka.6vava.rū.645.]
[နိ+သဒ+တြာ။ ကစၥည္း။ ၆ဝဝ။ ႐ူ။ ၆၄၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisajja:[abs.of nisīdati] having sat down.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISAJJA:[abs] của nisīdati,đã ngồi xong
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nisajja:sự ngồi,an tọa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisajja:နိသဇၨ(ႀကိ၊ဝိ)
[နိ+သဒ+တြာ။ ကစၥည္း။ ၆ဝဝ။ ႐ူ။ ၆၄၅။]
ေန၍၊ ထိုင္ေန၍။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisajja:နိသဇၨ(ႀကိ)
[နိ+သဒ+ယ+အ]
ထိုင္ေနၿပီ။ နိသဇၨတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisajja:နိ-သဇၨ (အ-ကိတ္) (နိ√သဒ္+ယ)
ထိုင္၍။ ေန၍။
အာကာေသ နိႆဇၨ၊ ေကာင္းကင္၌ ေန၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,