Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisada:m.,nisadā f.砥石(磨刀石),石磨.-pota 小砥石,小石磨.
パーリ語辞典 水野弘元著
nisada:m.,nisadā f.砥石(といし),挽臼(ひきうす).-pota 小砥石.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisada,【陽】 磨石(磨辣椒)。 ~pota,【陽】 磨石杖(印度人磨辣椒用的磨石,下一塊是大平石臺,上一塊是石杖,形如搟面杖)。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisada,【陽】磨石(磨辣椒)。nisadapota,【陽】磨石杖(印度人磨辣椒用的磨石,下一塊是大平石臺,上一塊是石杖,形如搟面杖)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisada: nisada(thī)
နိသဒ(ထီ)
[ni+sada+a]
[နိ+သဒ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisada:[m.] a grindstone.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisada,& Nisadā (f.) [Sk.dṛṣad f.; for n:d cp.P.nijjuha= Sk.dātyūha etc.] a grindstone,esp.the understone of a millstone Vin.I,201; (°pota id.); Miln.149; Vism.252 (°pota,where KhA at id.p.reads °putta).Cp.ā°.(Page 373)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISADA:[m] đá xay nát --pota [m] đá sắp sửa xay nhỏ thành bột
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
nisada:một loại đá mài,tỳ khưu được dùng trong lúc chế biến dược phẩm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisada:နိသဒ(ထီ)
[နိ+သဒ+အ]
(၁) ေက်ာက္ပ်ဉ္၊ ေက်ာက္ျပား။ (၂) ေက်ာက္သာ၊ ေက်ာက္တုံး (ေဆးႀကိတ္ေက်ာက္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisada:နိသဒ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,